Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2009 r.
VIII SA/Wa 675/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Mazur.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. i P. P. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi D. i P. P. na decyzję Wojewody M. z dnia (...) września 2008 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) września 2008 r. Wojewoda M. po rozpoznaniu odwołania D. i P. P. utrzymał w mocy decyzję Starosty K. z dnia (...) lipca 2008 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku gospodarczo - garażowego z częścią warsztatowo - socjalną dla S. K.

W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Wojewody M. z dnia (...) września 2008 r. D. i P. P. zawarli wniosek o wstrzymanie wykonania tejże decyzji. W uzasadnieniu wniosku podali, że rozpoczęcie budowy na podstawie zaskarżonej decyzji, w przypadku jej uchylenia, spowoduje konieczność rozbiórki budowy, a tym samym trudne do odwrócenia skutki.

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; powoływanej dalej jako p.p.s.a) zasadą jest, że wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Przepis art. 61 § 3 p.p.s.a daje mimo to możliwość wstrzymania zaskarżonego aktu lub czynności przez Sąd na wniosek skarżącego, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Postępowanie w sprawie wstrzymania wykonania aktu lub czynności w trybie art. 61 § 3 p.p.s.a wszczynane jest wyłącznie na wniosek strony, co oznacza, że to wnioskodawca winien wskazać na okoliczności uzasadniające jego żądanie. Uzasadnienie wniosku winno odnosić się do konkretnych zdarzeń (okoliczności) świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest uzasadnione.

Z uzasadnienia wniosku wynika, że skarżący upatrują niebezpieczeństwa trudnych do odwrócenia skutków w związku z wykonaniem zaskarżonej przez nich decyzji nie po własnej stronie, a po stronie inwestora S. K. Twierdzą bowiem, że ewentualne uchylenie zaskarżonej decyzji doprowadzi do nakazania rozbiórki budowy rozpoczętej przez S. K. na podstawie tej decyzji.

W ocenie Sądu, w świetle tak przedstawionej argumentacji strony skarżącej w niniejszej sprawie nie zachodzą okoliczności uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Skarżący bowiem nie wykazali w żaden sposób, że znaczna szkoda lub trudne do odwrócenia skutki, określone w przepisie art. 61 § 3 powołanej wyżej ustawy, mogą zaistnieć w stosunku do nich w sytuacji, gdy nie zostanie wstrzymane wykonanie zaskarżonej decyzji.

Na marginesie jedynie należy wyjaśnić, że postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji jest rozstrzygnięciem tymczasowym tylko na czas trwania postępowania sądowego. Postanowienie tego rodzaju ma charakter wpadkowy, zaś jego byt prawny kończy się z chwilą wydania wyroku w sprawie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Z powyższych względów, na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a postanowiono, jak w sentencji.