Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 maja 2008 r.
VIII SA/Wa 67/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Kramek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku S.W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi S.W. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: 1. przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata 2. zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w R. o wyznaczenie adwokata dla S.W. zam. ul. (...)

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę S.W. na postanowienie Wojewody (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Wnioskiem z dnia 19 maja 2008 r. złożonym na urzędowym formularzu S.W. wystąpiła o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata.

W uzasadnieniu wniosku wyjaśniła, że prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe, ma ustalony znaczny stopień niepełnosprawności (orzeczenie z dnia 18 kwietnia 2007 r. w załączeniu). Utrzymuje się z emerytury w wysokości 639 zł brutto (załączona decyzja o waloryzacji emerytury). Miesięczne opłaty za czynsz, energię, gaz, wodę i opał kształtują się na poziomie 240 zł, 100 zł stanowią wydatki na leki. Ponadto wnioskodawczyni oświadczyła, że nie posiada żadnego majątku, oszczędności ani przedmiotów wartościowych. Do wniosku załączyła kartę informacyjną leczenia szpitalnego oraz zaświadczenie o kontynuacji regularnego leczenia w poradni psychiatrycznej.

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2).

Mając na uwadze wyjaśnienia skarżącej dotyczące jej sytuacji finansowej, znajdujące potwierdzenie w aktach sprawy oraz dokumentach źródłowych uznano, że S.W. znajduje się w sytuacji materialnej kwalifikującej ją do przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika. Skarżąca posiada wprawdzie stałe źródło dochodu jednakże jego wysokość pozwala jedynie na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, poniesienie natomiast kosztów ustanowienia w sprawie pełnomocnika z wyboru jest na dzień orzekania w przedmiocie wniosku poza zasiągiem możliwości finansowych skarżącej.

W tej sytuacji na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono, jak w sentencji.