Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 kwietnia 2008 r.
VIII SA/Wa 67/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Owsińska-Gwiazda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.W. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną oraz przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych postanawia: odrzucić skargę S.W.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 7 lutego 2008 r. r. (data złożenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w R.) S.W. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) znak: (...).

Zaskarżona decyzja została odebrana przez skarżącą w dniu 27 grudnia 2007 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Z treści art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. wynika, iż sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Skarga S.W. została wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia. Z akt sprawy wynika, iż zaskarżona decyzja organu II instancji, zawierająca prawidłowe pouczenie o prawie i terminie do wniesienia skargi, została odebrana przez skarżącą w dniu 27 grudnia 2007 r., zaś dopiero w dniu 7 lutego 2008 r. skarżąca złożyła skargę na powyższe orzeczenie. Termin do wniesienia skargi upłynął skarżącej w dniu 28 stycznia 2008 r.

Powyższe zatem uniemożliwia rozpoznanie sprawy ze skargi S.W.

Należy też dodać, że skarżąca została pismem z dnia 21 marca 2008 r. wezwana do sprecyzowania skargi przez wskazanie numeru i daty zaskarżonego aktu pod rygorem jej odrzucenia. Z adnotacji urzędu pocztowego dokonanej na potwierdzeniu odbioru przesyłki pocztowej zawierającej odpis tego zarządzenia wynika, że mimo dwukrotnej próby doręczenia tego pisma (pierwsze awizo z 26 marca 2008 r., a drugie awizo z 3 kwietnia 2008 r.) strona skarżąca nie podjęła tego pisma w terminie do 11 kwietnia 2008 r.

W związku z powyższym Sąd stwierdził, że wezwanie do uiszczenia należnego wpisu zostało skutecznie doręczone skarżącej 10 kwietnia 2008 r. Siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął w niniejszej sprawie z dniem 17 kwietnia 2008 r. Z akt sprawy wynika, że do dnia dzisiejszego skarżąca zobowiązania nie wykonała.

Ze względu na powyższe na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i 3 p.p.s,a. w zw. art. 58 § 3 oraz art. 53 § 1 p.p.s.a. Sąd orzekł, jak w postanowieniu.