Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 lutego 2009 r.
VIII SA/Wa 663/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Fularski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi k.r. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) września 2008 r. znak (...) w przedmiocie określenia opłaty targowej postanawia: odrzucić skargę k.r.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) października 2008 r. k.r. wniosła skargę na powołaną wyżej decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) września 2008 r. w przedmiocie określenia opłaty targowej.

Z akt sprawy wynika, że przesyłka pocztowa zawierająca zaskarżoną decyzję została prawidłowo doręczona skarżącej (...) września 2008 r. Zaskarżona decyzja zawierała prawidłowe pouczenie o prawie i terminie do wniesienia skargi.

Stosownie do dyspozycji art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - powołanej dalej jako "p.p.s.a."), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W niniejszej sprawie trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął z dniem (...) października 2008 r. i najpóźniej w tym dniu strona skarżąca mogła skutecznie wnieść skargę.

Z akt sprawy wynika natomiast, że pismo skarżącej z (...) października 2008 r. zawierające skargę zostało złożone osobiście w organie w dniu (...) października 2008 r., tj. z uchybieniem trzydziestodniowego terminu do jej wniesienia.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w związku z art. 53 § 1 p.p.s.a., Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.