Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2741509

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 listopada 2019 r.
VIII SA/Wa 658/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Nawrot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi (...) sp. z o.o. z siedzibą w D. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) lipca 2019 r. nr (...) w przedmiocie pomocy finansowej ze środków unijnych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) sierpnia 2019 r. (...) sp. z o.o. (dalej: "skarżąca", "spółka") reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata) wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej: "Sąd") na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z (...) lipca 2019 r. nr (...) w przedmiocie pomocy finansowej ze środków unijnych.

Pismem z (...) października 2019 r. w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z (...) września 2019 r., pełnomocnik skarżącej został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi przez złożenie oryginału lub poświadczonego za zgodność z oryginałem dokumentu określającego umocowanie reprezentowania strony skarżącej (odpis z KRS) oraz wskazanie wartości przedmiotu sporu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwana dalej: "p.p.s.a.") sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Jak wynika z akt sprawy, pełnomocnikowi skarżącej doręczono wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi w dniu (...) października 2019 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 17 akt sądowych). Termin do usunięcia braków formalnych skargi upłynął zatem w dniu (...) października 2019 r. i mimo jego upływu brak nie został uzupełniony.

Mając na uwadze powołane okoliczności Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.