VIII SA/Wa 65/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2665665

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 marca 2019 r. VIII SA/Wa 65/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Justyna Mazur (spr.).

Sędziowie WSA: Artur Kot, Iwona Owsińska-Gwiazda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 marca 2019 r. w Radomiu sprawy ze skargi Gminy J. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) listopada 2018 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) listopada 2018 r. znak: (...) Główny Inspektor Ochrony Środowiska (dalej także: "organ odwoławczy" lub "GIOŚ") działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm. dalej: "k.p.a."), w zw. z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935), art. 9zb ust. 2, w związku z art. 9z ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) (dalej: "u.u.c.p.g.") po rozpatrzeniu odwołania Gminy (...) (dalej: "Gmina", "skarżąca") od decyzji (...) Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (dalej: "(...) WIOŚ", "organ I instancji") z dnia (...) stycznia 2017 r. wymierzającej administracyjną karę pieniężną w wysokości (...) zł za nieterminowe przekazanie "Sprawozdania Wójta Gminy (...) z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok" w części dotyczącej rodzaju i ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy - utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

Powyższe decyzje zostały wydane w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Organ I instancji wskazał, iż Wójt Gminy (...) przekazał (...) Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska "Sprawozdanie wójta, burmistrza, prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi" za 2015 rok, w części dotyczącej rodzaju i ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy, faksem w dniu (...) kwietnia 2016 r., a następnie przy piśmie z dnia (...) maja 2016 r. nadanym w urzędzie pocztowym dnia (...) maja 2016 r. tj. po wymaganym terminie, z osiemnastodniowym opóźnieniem. Marszałkowi Województwa (...) przedmiotowe sprawozdanie za 2015 r., zostało przekazane przy piśmie z dnia (...) maja 2016 r. nadanym w urzędzie pocztowym dnia (...) maja 2016 r., tj. po wymaganym terminie, z czterdziestoośmiodniowym opóźnieniem. (...) WIOŚ wskazał także, iż Gmina (...) przystąpiła do Związku Międzygminnego pod nazwą "(...)" z siedzibą w G. Od (...) stycznia 2014 r. ww. Związek Międzygminny przejął i wykonuje statutowe zadania, dotychczas wykonywane jako zadania własne gmin - uczestników Związku, w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Związek ten nie przejął obowiązków dotyczących gospodarki nieczystościami ciekłymi na terenie gminy (...) ani innej gminy będącej członkiem Związku. Organ I instancji wskazał, iż zadania wykonywane przez Związek Międzygminny pod nazwą "(...)" określa jego statut ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa (...) z dnia 30 kwietnia 2013 r. poz. 5198. Z uwagi na powyższe, gminy będące członkami Związku, w tym Gmina (...) zobowiązane były do sporządzenia i przekazania marszałkowi województwa i WIOŚ sprawozdania rocznego w części dotyczącej rodzaju i ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy (część IX sprawozdania) w terminie do dnia 31 marca.

Wskazując na art. 9z ust. 1 pkt 1 i art. 9zb ust. 2 ustawy o u.u.c.p.g. z uwagi na opóźnienie w złożeniu sprawozdania o 48 dni, niepodzielność terminu do złożenia sprawozdania oraz niepodzielność terminu do naliczenia kary pieniężnej organ I instancji decyzją z dnia (...) stycznia 2017 r., nałożył na Gminę karę w wysokości (...) zł, to jest (...) zł za każdy dzień opóźnienia.

Odwołanie od tej decyzji wniosła Gmina (...), wnosząc o uchylenie decyzji organu I instancji w całości.

W uzasadnieniu odwołania Gmina podniosła, iż zgodnie z art. 9q u.u.c.p.g.

(w brzmieniu obowiązującym (...) marca 2016 r.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta był obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Integralną częścią tego sprawozdania. zgodnie z ust. 3 pkt 6, były informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy. Sprawozdanie należało przekazać marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

Gmina (...) uchwałą nr (...) Rady Gminy (...) z dnia (...) lutego 2013 r. przystąpiła do Związku Międzygminnego pod nazwą (...) w G., który od dnia (...) stycznia 2014 r. przejął obowiązki gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Przy piśmie z dnia (...) marca 2016 r. ww. Związek Międzygminny złożył w imieniu wszystkich swoich uczestników sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami. Sprawozdanie zostało przyjęte do kancelarii Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w W., a także do Urzędu Marszałkowskiego Województwa (...) w W. Gmina wskazała zatem, iż obowiązek złożenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami w Gminie (...) został spełniony w terminie. Wskazała ponadto, iż złożone sprawozdanie było weryfikowane i nie wykazano braków w części IX.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska wskazaną na wstępie i zaskarżoną w niniejszej sprawie decyzją z dnia (...) listopada 2018 r., utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia przypomniał dotychczasowy przebieg postępowania, a następnie podniósł, iż Gmina w dniu (...) kwietnia 2016 r. przekazała (faksem) (...) Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska część IX rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 r., która dotyczyła rodzaju i ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy. W dniu (...) maja 2016 r. (data stempla pocztowego na kopercie) skarżąca przekazała (...) Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska drogą pocztową przedmiotowe sprawozdanie. W dniu (...) maja 2016 r. Gmina przekazała Marszałkowi Województwa (...) część IX rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 r., dotyczącą rodzaju i ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy. Wskazując na art. 9q u.u.c.p.g. podniósł, iż gmina jest zobowiązana do sporządzenia przedmiotowego sprawozdania i przekazania go marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy. W tych okolicznościach organ odwoławczy podniósł, iż kara wymierzona przez organ I instancji znajduje uzasadnienie w ustalonym stanie faktycznym, tj. nieterminowym przekazaniu "Sprawozdania Wójta Gminy (...) z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok" w części dotyczącej rodzaju i ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy. Podniósł, iż skarżąca w dniu (...) kwietnia 2016 r., a także w dniu (...) maja 2016 r. przekazała ww. sprawozdanie (...) Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, natomiast w dniu (...) maja 2016 r. Marszałkowi Województwa (...). Na podstawie przekazanej przez Marszałka Województwa (...) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem koperty ze stemplem pocztowym, w której wpłynęło przedmiotowe sprawozdanie, na której widnieje data (...) maja 2016 r., należało stwierdzić, że Gmina przekazała przedmiotowe sprawozdanie z opóźnieniem wynoszącym (...) dni, a nie jak wskazał organ I instancji (...) dni. Z tego względu kara powinna zostać wymierzona za (...) dni opóźnienia i stanowić (...) zł. Z uwagi jednak na treść art. 139 k.p.a., zakazujący wydania decyzji na niekorzyść odwołującego się, utrzymał decyzję organu I instancji w mocy, nie dopatrując się rażącego naruszenia prawa.

Organ odwoławczy wskazał następnie, iż zgodnie z art. 9q ust. 1 u.u.c.p.g. wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 9q ust. 2 ww. ustawy sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do (...) marca roku następującego po roku, którego dotyczy. Art. 9t u.u.c.p.g. wskazał zaś delegację do rozporządzenia określającego wzory sprawozdań, o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1, art. 9o ust. 1, art. 9q ust. 1 i art. 9s ust. 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630) część IX dotyczy rodzaju i ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy. GIOŚ wskazał także, iż ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87; dalej: "ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.") zmieniła art. 9q przedmiotowej ustawy, w kwestii dotyczącej zakresu przedmiotowego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi składanego marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Ze sprawozdania została usunięta nie tylko część dotycząca rodzaju i ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy, ale zmianie uległ również zakres pozostałych informacji, część została przeredagowana oraz dodane zostały nowe obowiązki sprawozdawcze. Przedmiotowa ustawa weszła w życie z dniem 1 lutego 2015 r. Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. stanowi wprost, że sprawozdania za 2014 r. składa się zgodnie z dotychczasowymi przepisami. W art. 12 ww. ustawy ustawodawca wprowadził przepis przejściowy, zgodnie z którym dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9t ustawy zmienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9t ustawy zmienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zostało uchwalone dnia 17 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) i weszło w życie w dniu 30 czerwca 2016 r. Określony w art. 12 ustawy dwuletni okres na przygotowanie nowych przepisów wykonawczych został zrealizowany. Jednak termin złożenia sprawozdania za rok 2015, który upływał dnia 31 marca 2016 r., przypadł na okres nadal obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630), które zawierało obowiązek określony w części IX wzoru - sprawozdanie na temat rodzaju i ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy.

Organ odwoławczy podniósł także, iż zgodnie z art. 14 ust. 8 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego pod nazwą "(...)", który został utworzony przez Radę Gminy (...) uchwałą Nr (...) z dnia (...) lutego 2013 r. oraz przyjęty uchwałą Nr (...) z dnia (...) lutego 2013 r. do zadań realizowanych przez Zarząd Związku należy sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań Związku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przekazywanie ich marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy. Zadania Związku Międzygminnego pod nazwą "(...)" zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu dotyczą prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin - uczestników Związku. GIOŚ podkreślił jednocześnie, iż 6 gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego pod nazwą "(...)" ((...),(...),(...),(...),(...) i miasto (...) oraz (...)) złożyło oddzielnie w terminie ustawowym "Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - dział IX - rodzaj i ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy za rok 2015". W tych okolicznościach organ odwoławczy uznał za niezasadne podzielenie zarzutu Gminy, iż z art. 3 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie można było wywieść konieczności dwukrotnego składania sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami w gminie oraz informowania przez pracowników Marszałka Województwa (...) o braku konieczności składania sprawozdania przez organ gminy w przypadku przejęcia zadań w zakresie gospodarowania odpadami przez związek międzygminny. W tych okolicznościach w ocenie GIOŚ Gmina była zobligowana do samodzielnego wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego z zakresu gospodarowania nieczystościami ciekłymi, w ramach wykonywania zadań własnych gminy. Obowiązek ten winien być również wykonany w terminie określonym w art. 9q ust. 2 u.u.c.p.g., to jest do dnia 31 marca 2016 r. Wskazał jednocześnie, iż nie ma zastosowania w sprawie art. 9 r.u.u.c.p.g., który mógłby dotyczyć jedynie sprawozdania złożonego przez Związek Międzygminny pod nazwą "(...)" i wyłącznie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, nie zaś sprawozdania dotyczącego nieczystości ciekłych, za sporządzenie którego i przekazanie odpowiednim organom obowiązane były poszczególne gminy.

Organ odwoławczy podniósł także, iż termin przekazania sprawozdania został określony w art. 9q ust. 2 u.u.c.p.g. w sposób jednoznaczny. Przepisy art. 9q ust. 1 i 2 oraz art. 9z ust. 1 pkt 1 ww. ustawy mają charakter obiektywny i organ odwoławczy nie może odstąpić od wymierzenia kary za naruszenie stwierdzone przez organ I instancji.

Pismem z dnia (...) grudnia 2018 r. Gmina (...) działaniem pełnomocnika wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) listopada 2018 r., wnosząc o uchylenie decyzji organów obu instancji.

Zaskarżonej decyzji Gmina zarzuciła naruszenie art. 9q w związku z art. 9r. ust. 2 u.u.c.p.g., polegające na uznaniu, iż złożenie niekompletnego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, jest jednoznaczne z jego niezłożeniem i implikuje konieczność nałożenia na gminę kary pieniężnej na podstawie art. 9z ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, w sytuacji gdy ustawodawca wskazał, iż złożenie nierzetelnego sprawozdania podlega uzupełnieniu na podstawie art. 9r. ust. 2 ww. ustawy, a ewentualna kara za złożenie nierzetelnego sprawozdania może zostać nałożona na podstawie art. 9z ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

W uzasadnieniu skargi, jej autorka podniosła, iż jedną z części sprawozdania, o którym mowa w art. 9q ust. 1 u.u.c.p.g. jest informacja o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy. Informacje te nie stanowią osobnego sprawozdania, ale zostały ujęte w sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z literalnego brzmienia przepisu wynika, iż mamy do czynienia z jednym sprawozdaniem, nie z wieloma sprawozdaniami. Nie wyklucza to możliwości złożenia sprawozdania w postaci wielu dokumentów, jednak wskazuje, że złożenie sprawozdania jest jedną czynnością, a nie wieloma pojedynczymi czynnościami. Tym samym złożenie sprawozdania nawet niekompletnego należałoby uznać za wypełnienie obowiązku jego złożenia. W ocenie Gminy za takim rozumieniem normy wynikającej z art. 9q ust. 1 u.u.c.p.g. przemawia także brzmienie art. 9r. ust. 2 tej ustawy. Ustawodawca przewidział bowiem termin 30 dni od dnia wezwania na uzupełnienie lub poprawienie sprawozdania. Jeśli pierwsze wezwanie nie przyniesie skutku, to termin wynosi już tylko 14 dni przy drugim i kolejnym wezwaniu. Nie określono, ile razy marszałek województwa może wzywać do poprawienia lub uzupełnienia sprawozdania. Dopiero niezłożenie sprawozdania przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oznacza niewykonanie obowiązku z art. 3b u.u.c.p.g., co z kolei jest penalizowane na podstawie art. 9z ust. 2 i 3c ustawy.

Powyższe wskazuje zatem na to, iż sprawozdanie w imieniu i na rzecz Gminy (...) w terminie złożył Związek (...). Sprawozdanie to nie zawierało wszystkich niezbędnych informacji tj. rodzaju i ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy za rok 2015. Pomimo tego braku, Wojewoda nie wezwał Gminy do jego uzupełnienia, do czego był zobligowany. Gmina (...) niewątpliwie sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015 złożyła. Było to sprawozdanie niekompletne, jednakże niekompletność sprawozdania nie rodzi podstawy do wymierzenia kary pieniężnej za niezrealizowanie obowiązku złożenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok, w szczególności w sytuacji, gdy marszałek województwa do uzupełnienia sprawozdania nie wzywał.

W odpowiedzi na skargę Główny Inspektor Ochrony Środowiska wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Kontrola sądowa zaskarżonych decyzji, postanowień bądź innych aktów wymienionych w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), stosownie do art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2188 z późn. zm.), sprawowana jest w oparciu o kryterium zgodności z prawem. W związku z tym, aby wyeliminować z obrotu prawnego akt wydany przez organ administracyjny konieczne jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia bądź przepisu prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, bądź przepisu postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy, albo przepisu prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) - c) p.p.s.a.). Przy czym, zgodnie z art. 134 § 1 p.p.s.a., Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy i nie jest związany zarzutami skargi ani jej wnioskami, z zastrzeżeniem art. 57a, który w niniejszej sprawie nie ma zastosowania.

Badając sprawę w tak zakreślonych granicach kompetencji Sąd doszedł do przekonania, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Przedmiotem sporu jest zasadność wymierzenia Gminie (...) administracyjnej kary pieniężnej za przekazanie po wymaganym terminie "Sprawozdania Wójta Gminy (...) z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok" w części dotyczącej rodzaju i ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w wysokości (...) zł.

Orzekające w sprawie organy ustaliły, iż część IX rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 r., dotycząca rodzaju i ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy została Marszałkowi Województwa (...) przekazana w dniu (...) maja 2016 r., (...) Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w dniu (...) kwietnia 2016 r. faxem oraz w dniu (...) maja 2016 r. za pośrednictwem poczty, podczas gdy Gmina była zobowiązana do sporządzenia i przekazania go marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do dnia (...) marca 2016 r. Powyższe stanowi o zasadności nałożenia kary pieniężnej na Gminę na podstawie art. 9z ust. 1 pkt 1w. zw. z art. 9q ust. 1 i 2 u.u.c.p.g.

Zdaniem skarżącej obowiązek przekazania sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 r. został wykonany w terminie poprzez złożenie sprawozdania przez Związek Międzygminny pod nazwą "(...)". Sprawozdanie było niekompletne, gdyż nie zawierało wszystkich niezbędnych informacji, to jest rodzaju i ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru Gminy za rok 2015, co podlegało uzupełnieniu na podstawie art. 9r. ust. 2 u.u.c.p.g., a ewentualna kara za złożenie nierzetelnego sprawozdania może zostać nałożona na podstawie art. 9z ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Dokonując oceny zgodności z prawem zaskarżonej decyzji oraz odnosząc się do zakreślonego stanowiskami stron przedmiotu sporu wskazać należy, iż podstawą materialnoprawną zaskarżonej decyzji były przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W świetle art. 9q ust. 1 u.u.c.p.g. wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Natomiast w ust. 2 określono termin przekazania przedmiotowego sprawozdania do marszałka województwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska - do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy. Z kolei w art. 9t u.u.c.p.g. wskazano delegację do wydania rozporządzenia określającego wzory sprawozdań, w tym do rocznego sprawozdania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, o którym mowa w art. 9q ust. 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630; zał. Nr 3), część IX sprawozdania dotyczy rodzaju i ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy. Za niedopełnienie obowiązku określonego w art. 9q ust. 1 u.u.c.p.g. odpowiada finansowo gmina, bowiem ustawodawca ustanowił sankcję w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni, o czym stanowi art. 9z ust. 1 u.u.c.p.g.

W ocenie Sądu, organy orzekające w niniejszej sprawie zasadnie uznały, iż skarżąca zobligowana była do samodzielnego wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego z zakresu gospodarowania nieczystościami ciekłymi, w ramach wykonywania zadań własnych gminy, w terminie określonym w art. 9q ust. 2 u.u.c.p.g., czyli do dnia 31 marca 2016 r. Z niekwestionowanych ustaleń faktycznych sprawy wynika, iż Gmina (...) roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 r. przekazała (...) Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska faksem w dniu (...) kwietnia 2016 r., natomiast (...) Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i Marszałkowi Województwa (...) sprawozdanie zostało przekazane za pośrednictwem poczty w dniu (...) maja 2016 r. Biorąc pod uwagę, iż sprawozdanie powinno zostać złożone do dnia (...) marca 2016 r., opóźnienie wyniosło zatem (...) dni. Uchybienie wskazanemu powyżej terminowi stworzyło podstawę do stwierdzenia naruszenia art. 9q ust. 1 u.u.c.p.g., a tym samym nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w trybie art. 9z ust. 1 u.u.c.p.g. W tej sytuacji zasadnie zaskarżoną decyzją nałożono na skarżącą karę pieniężną, przy czym wysokość kary (...) zł, tj. (...) zł za każdy dzień opóźnienia została obliczona prawidłowo.

Wskazać także należy, iż ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniła art. 9q dotyczący zakresu przedmiotowego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi składanego marszałkowi województwa przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Ze sprawozdania została usunięta nie tylko część dotycząca rodzaju i ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy, ale zmianie uległ również zakres pozostałych informacji, część została przeredagowana oraz dodane zostały nowe obowiązki sprawozdawcze. Przedmiotowa ustawa weszła w życie z dniem 1 lutego 2015 r. Art. 9 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. stanowi wprost, że sprawozdania za 2014 r. składa się zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Jednakże w art. 12 tej ustawy ustawodawca wprowadził przepis przejściowy w brzmieniu: "Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9t ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9t ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy." Nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zostało wydane w dniu 17 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) i weszło w życie w dniu 30 czerwca 2016 r. Określony w art. 12 ustawy dwuletni okres na przygotowanie nowych przepisów wykonawczych został zrealizowany. Jednak termin złożenia sprawozdania za rok 2015, który upływał dnia 31 marca 2016 r., przypadł na okres nadal obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630), które zawierało obowiązek określony w części IX wzoru - sprawozdanie na temat rodzaju i ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy. Tym samym Gmina była zobowiązana do złożenia sprawozdania rocznego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 r. z uwzględnieniem informacji co do rodzaju i ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru Gminy w terminie do dnia 31 marca 2016 r.

Wbrew twierdzeniom Gminy okoliczność złożenia w terminie sprawozdania rocznego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 r. przez Związek Międzygminny "(...)" nie zwalniała Gminy z obowiązku samodzielnego złożenia sprawozdania co do rodzaju i ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru Gminy za 2015 r., a tym samym brak jest też podstaw do uznania, iż złożenie sprawozdania, o którym mowa przez Gminę winno być dokonane w trybie uzupełnienia.

W § 6 ust. 2 Statutu Związku Międzygminnego pod nazwą "(...)", który został przyjęty przez Radę Gminy (...) uchwałą nr (...) z dnia (...) lutego 2013 r. wskazano, iż do zadań Związku należy prowadzenie gospodarki odpadami na terenie gmin. Zgodnie z § 14 ust. 8 pkt 4 Statutu, do zadań realizowanych przez Zarząd Związku należy sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań Związku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przekazywanie ich marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

Wyjaśnienia wymaga, iż definicja odpadów komunalnych znajduje się w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) i obejmuje odpady powstające z gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości. Tymczasem definicja nieczystości ciekłych znajduje się w art. 2 ust. 1 pkt 1 u.u.c.p.g. i stanowi, że nieczystości ciekłe to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych. Sprawozdanie z ilości nieczystości ciekłych jest dodatkowym elementem ujętym w sprawozdaniu i wykracza poza zakres dotyczący gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym nie ulega wątpliwości, że skarżąca zobligowana była do samodzielnego wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego z zakresu gospodarowania nieczystościami ciekłymi, w ramach wykonywania zadań własnych gminy. Brak jest bowiem podstaw do przyjęcia, iż Gmina obowiązek złożenia IX części sprawozdania dotyczącej nieczystości ciekłych przekazała Związkowi Międzygminnemu "(...)" i związek złożył sprawozdanie niekompletne, wymagające uzupełnienia. Obowiązki spoczywające na skarżącej zostały bowiem wprost określone w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisach prawa miejscowego.

Z tych względów w ocenie Sądu zaskarżona decyzja nie narusza prawa w stopniu uzasadniającym jej wyeliminowanie z obrotu prawnego.

Z uwagi na powyższe, działając na podstawie art. 151 p.p.s.a. Sąd oddalił skargę, orzekając, jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.