Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2009 r.
VIII SA/Wa 635/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Kramek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Ł. C. jako wspólnika (...) spółka cywilna o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) sierpnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2001 r. postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 7 maja 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Ł. C. - wspólnika spółki cywilnej (...). W skardze kasacyjnej od tego wyroku skarżący zawarł wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu wniosku podniósł, w obecnej sytuacji finansowej nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych, bowiem wpłata dokonana tytułem wpisu od skargi ((...) zł) pozbawiła go oszczędności, natomiast osiągane przychody nie pozwalają zgromadzić wymaganej kwoty. Wyjaśnił, że we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje z nim małoletnia córka, zaś dochód z prowadzonej działalności gospodarczej za I półrocze 2009 r. określi na (...) zł brutto. Dodatkowo wskazał, że Urząd Skarbowy zajął mu konto bankowe.

W wyniku wezwania do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący złożył zeznanie podatkowe za 2008 r., z którego wynika, że osiągnął dochód w wysokości (...) zł, wyciągi z rachunku bankowego potwierdzające okoliczność, że wobec skarżącego prowadzona jest egzekucja należności pieniężnych. Załączył również kserokopię zawiadomień Naczelnika Urzędu Skarbowego W. - (...) o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego osobistego i firmowego. Skarżący oświadczył, że z powodu działań organów skarbowych jego działalność została całkowicie ograniczona. Wskazał, że miesięczne koszty utrzymania kształtują się na poziomie (...) zł.

Uzasadnienie prawne

Mając powyższe na uwadze zważono, co następuje:

W myśl art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 1-3 p.p.s.a.). Częściowe zwolnienie od opłat lub wydatków może polegać na zwolnieniu od poniesienia ułamkowej ich części albo określonej ich kwoty pieniężnej (art. 245 § 4 p.p.s.a.).

Stosownie natomiast do treści art. 246 § 1 pkt 2 powołanej ustawy przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Przedmiotowy wniosek dotyczy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych, które na obecnym etapie postępowania wynoszą (...) zł tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Dokonując analizy zdolności płatniczych skarżącego na dzień złożenia wniosku uznano, że jego sytuacja finansowa nie pozwala mu partycypować w kosztach postępowania sądowego wywołanego wniesieniem skargi kasacyjnej. Według oświadczenia dochód skarżącego za okres styczeń - czerwiec 2009 r. wyniósł (...) zł, co miesięcznie daje kwotę ok. (...) zł. Jednocześnie ze złożonych dokumentów wynika, że wszelkie wpływy z faktur na rachunek bankowy są niezwłocznie zajmowane przez organ egzekucyjny - Urząd Skarbowy na pokrycie dochodzonych należności. Skarżący wyjaśnił, że oszczędności jakie posiadał zostały pochłonięte w związku z koniecznością uiszczenia wpisu od skargi. Przyjąć zatem należy, że skarżący uprawdopodobnił jakoby aktualnie nie miał dostatecznych środków na pokrycie kosztów sądowych tak w części jak i w całości.

W tej sytuacji w oparciu o powołane wyżej przepisy oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono, jak w sentencji.