Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2995620

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 października 2018 r.
VIII SA/Wa 628/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.).

Sędziowie WSA: Sławomir Fularski, Leszek Kobylski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Radomiu w trybie uproszczonym w dniu 24 października 2018 r. sprawy ze skargi M. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) czerwca 2018 r. znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.