Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2874926

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 grudnia 2013 r.
VIII SA/Wa 626/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Kot.

Sędziowie WSA: Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.), Leszek Kobylski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2013 r. sprawy ze skargi R. Z. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) maja 2013 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.