Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 listopada 2008 r.
VIII SA/Wa 622/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Mazur.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) kwietnia 2008 r. znak (...) w przedmiocie: zasiłku celowego postanawia: odrzucić skargę S.W.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 5 listopada 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga S.W. na powołaną w sentencji decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z (...) kwietnia 2008 r., uchylającą decyzję Prezydenta Miasta R. z (...) lutego 2008 r., odmawiającą skarżącemu pomocy w formie zasiłku celowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do dyspozycji art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - powołanej dalej jako "p.p.s.a."), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Z akt sprawy wynika, że przesyłka pocztowa zawierająca zaskarżoną decyzję została prawidłowo doręczona skarżącemu 17 kwietnia 2008 r. Zaskarżona decyzja zawierała prawidłowe pouczenie o prawie i terminie do wniesienia skargi.

W niniejszej sprawie trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął z dniem 19 maja 2008 r. i najpóźniej w tym dniu strona skarżąca mogła skutecznie wnieść skargę.

Z akt sprawy wynika natomiast, że skarga została złożona osobiście w Sekretariacie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w dniu 7 października 2008 r. tj. z uchybieniem trzydziestodniowego terminu do jej wniesienia.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w związku z art. 53 § 1 p.p.s.a., Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.