Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 marca 2010 r.
VIII SA/Wa 616/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Owsińska-Gwiazda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata M. S. o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi R. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) września 2008 r., znak (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: przyznać od Skarbu Państwa i nakazuje wypłacić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata M. S. prowadzącego Kancelarię Adwokacką w R., kwotę 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100) złotych, w tym kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa 80/100) złotych stanowiącą 22% podatku od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2009 r., przyznano skarżącemu prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata, o którego wyznaczenie Sąd zwrócił się do Okręgowej Rady Adwokackiej w R.

Pismem z dnia (...) kwietnia 2009 r. Okręgowa Rada Adwokacka w R. wyznaczyła adwokata M. S. pełnomocnikiem z urzędu dla skarżącego R. J. we wskazanej sprawie.

W dniu (...) maja 2009 r. adwokat z urzędu wniósł w imieniu R. J. skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W skardze kasacyjnej pełnomocnik zawarł wniosek o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego pełnomocnika ustanowionego z urzędu.

Wyrokiem z dnia 7 stycznia 2010 r. sygn. akt I OSK 1057/09 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną R. J. Sąd II instancji nie orzekł o wynagrodzeniu pełnomocnika z urzędu.

Pismem z (...) stycznia 2010 r. adwokat M. S. wniósł o zasądzenie kosztów obsługi prawnej z urzędu - zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego w wymiarze 150% stawki minimalnej plus należny podatek VAT w wymiarze 22% ze względu na wkład pracy pełnomocnika w tym zapewnienie obsługi prawnej przed NSA Jednocześnie oświadczył, iż koszty nieopłaconej pomocy prawnej nie zostały uiszczone w całości ani w części.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwana dalej p.p.s.a) wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

W myśl § 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszonej przez Skarb Państwa obejmują: 1) opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3-5 oraz 2) niezbędne udokumentowane wydatki adwokata. W § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, zostały wskazane konkretne czynności procesowe, za które przysługuje zwrot kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu.

Z przepisu § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a powołanego aktu wynika, że zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej należy się pełnomocnikowi z urzędu za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Przepis ten stanowi jednocześnie, że wysokość stawki minimalnej opłaty za te czynności wynosi 100% stawki minimalnej, określonej w § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat, który brał udział w sprawie przed Sądem I instancji.

Stosownie zaś do § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, stawka minimalna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w "innej sprawie", to jest takiej, w której przedmiotem zaskarżenia nie jest należność pieniężna, albo adwokat nie sporządził skargi i nie brał udziału w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego, wynosi 240 zł.

Ponadto w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Należało więc przyjąć, że należne pełnomocnikowi z urzędu wynagrodzenie wynosi 100% stawki minimalnej - 240 zł i powinno być podwyższone o kwotę 52,80 zł, stanowiącą podatek od towarów i usług, który na dzień wydania postanowienia wynosi 22%, co łącznie stanowi kwotę 292,80 zł.

Ponadto adwokat M. S. w piśmie z dnia (...) stycznia 2010 r., stosownie do § 20 rozporządzenia, złożył wymagane oświadczenie.

W tym stanie sprawy, na podstawie art. 250 p.p.s.a. oraz § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.), należało orzec jak w sentencji postanowienia.