Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2008 r.
VIII SA/Wa 61/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Kramek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku S.K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi S.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości postanawia 1. przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata 2. zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w R. o wyznaczenie adwokata dla S.K. zam. (...)

Uzasadnienie faktyczne

S.K. wnioskiem złożonym na urzędowym formularzu PPF wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie z jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. w przedmiocie podatku od nieruchomości.

W uzasadnieniu wniosku skarżąca podała, że wspólnie z synem i małoletnim wnukiem utrzymuje się z emerytury w wysokości 1.353 zł brutto. Kwota ta w całości przeznaczana jest na utrzymanie trzyosobowej rodzin tj. wyżywienie, bieżące rachunku i leki. Wnioskodawczyni wyjaśniła, że jej syn jest po rozwodzie, a matka wnuka pozostaje w nowym związku małżeńskim, z którego ma inne dzieci. W 2004 r. "oddała" synowi wnioskodawczyni dziecko. Jako jedyny majątek wymieniono dom o powierzchni 60 m-, nieruchomości rolne o powierzchni 2400 m-i 4700 m-oraz działkę pod zabudowę - 281 m-. Do wniosku skarżąca załączyła dwie faktury za energię na kwoty 221 zł i 138 zł, dokument potwierdzający posiadanie przez syna K. statusu bezrobotnego, rachunek za telefon - 117 zł, kserokopie wpłat za gaz za okres od stycznia do marca 2008 r. na łączną kwotę 1.316 zł.

W piśmie z dnia 16 kwietnia 2008 r. uzupełniającym wniosek skarżąca oświadczyła dodatkowo, że syn K. nie posiada żadnego dochodu, w okresie letnim podejmuje jedynie prace dorywcze. Na wyjazd ojca do pracy za granicę nie zgadza się jego małoletni syn (wnuk skarżącej), który obawia się rozłąki z ojcem samodzielnie wychowującym go. Do pisma wnioskodawczyni załączyła kserokopię decyzji w sprawie ustalenia podatku rolnego na 2008 r. - 27 zł oraz wyciągi z rachunku bankowego, z którego wynika, że na konto skarżącej wpływa jedynie emerytura - 1.129 zł Oświadczyła również, że nieruchomość rolna położona w A. gm. K. nie przynosi żadnych dochodów, gdyż są to nieużytki i nikt nie jest zainteresowany ich dzierżawą.

Uzasadnienie prawne

Mając powyższe na uwadze zważono, co następuje:

Na wstępie wskazać należy, że w myśl art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Zgodnie zaś z art. 245 § 1-3 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 1 i 2).

Mając na uwadze wyjaśnienia skarżącej znajdujące potwierdzenie w przedłożonych dokumentach uznać należy, że wniosek S.K. zasługuje na uwzględnienie. Sytuacja majątkowa skarżącej jest trudna. Wprawdzie posiada ona stały miesięczny dochód, jednak jego wysokość (1.129 zł netto) dla trzyosobowego gospodarstwa domowego pozwala jedynie na zaspokojenie potrzeb bytowo-konsumpcyjnych na niskim poziomie. Z posiadanych środków pieniężnych skarżąca, na której utrzymaniu według oświadczenia pozostaje jeszcze syn i wnuk, nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania, a także ustanowienia w sprawie profesjonalnego pełnomocnika.

W tej sytuacji w oparciu o powołane wyżej przepisy oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono, jak w sentencji.