Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723040

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 września 2019 r.
VIII SA/Wa 608/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Kobylski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi R. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) czerwca 2019 r. znak (...) w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 24 lipca 2019 r. R. M. (dalej: "skarżący") wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej: "Sąd") na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) czerwca 2019 r. znak (...) w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) (dalej: "SKO", "organ"), wniosło o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego, gdyż działając w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwanej dalej: "p.p.s.a.") uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i umorzyło postępowanie pierwszej instancji.

Z akt sprawy wynika, że SKO uwzględniło w całości złożoną przez skarżącego skargę i w dniu (...) sierpnia 2019 r. wydało decyzję uchylającą w całości zaskarżoną decyzję SKO z dnia (...) czerwca 2019 r. znak (...) oraz poprzedzającą ją decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta R. przez Kierownika Działu Funduszu Alimentacyjnego MOPS z dnia (...) maja 2019 r. znak (...) uznającą skarżącego za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych wobec uprawnionej - córki K. M. Ze znajdującego się w aktach sprawy dokumentu elektronicznego wygenerowanego w dniu 13 września 2019 r. z systemu Poczty Polskiej S.A. wynika, że ww. decyzja z dnia (...) sierpnia 2019 r. znak (...) została doręczona skarżącemu w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania.

Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe z innych przyczyn niż wskazane w pkt 1 i 2. Przepis art. 161 § 2 p.p.s.a. stanowi, że postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Bezprzedmiotowość postępowania oznacza, że brak jest któregoś z elementów materialnego stosunku prawnego, a wobec tego nie można rozstrzygnąć sprawy co do istoty (por. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017, art. 157 Nb 7 s. 563). Postępowanie staje się bezprzedmiotowe, jeżeli w toku postępowania wystąpią zdarzenia, w następstwie których przestaje istnieć sprawa sądowoadministracyjna. Zdarzenia te muszą mieć charakter trwały, unicestwiając dopuszczalność dalszego prowadzenia postępowania w konkretnej sprawie. Jednym z przypadków bezprzedmiotowości postępowania jest sytuacja, gdy w trakcie postępowania przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia (por. postanowienia WSA: w Opolu z dnia 14 kwietnia 2014 r. sygn. akt II SA/Op 62/14,

w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2013 r. sygn. akt I SA/Bd 102/13, dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, adres: www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonego aktu czyni zbędnym dalsze procedowanie w sprawie. W razie wydania nowego rozstrzygnięcia służy na nie skarga do sądu administracyjnego, co należycie chroni prawa strony skarżącej.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że kwestionowana w skardze decyzja SKO z dnia (...) czerwca 2019 r. znak (...) została wyeliminowana z obrotu prawnego przez organ w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a. w ramach tzw. autokontroli. W niniejszej sprawie spełnione zostały przesłanki umorzenia postępowania, ponieważ organ z zachowaniem trzydziestodniowego terminu liczonego od dnia otrzymania skargi (29 lipca 2019 r.) w dniu 23 sierpnia 2019 r. - w reakcji na skargę - wydał akt, którym uchylił własną decyzję z dnia (...) czerwca 2019 r.

W tej sytuacji Sąd uznał, że wniosek organu o umorzenie postępowania zasługuje na uwzględnienie, gdyż w następstwie wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonej decyzji dalsze postępowanie sądowoadministracyjne stało się bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na uwadze Sąd, działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w związku z art. 54 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.