Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 lipca 2009 r.
VIII SA/Wa 607/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Wojciech Mazur.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. T. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi B. T. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) września 2008 r., nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2009 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odmówił B. T. przyznania prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata, z uwagi na brak przesłanek uzasadniających uwzględnienie wniosku.

W piśmie z dnia (...) lipca 2009 r. tj. w terminie otwartym do wniesienia sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego skarżąca nie zgodziła się z dokonaną w tym postanowieniu oceną jej sytuacji rodzinnej i materialnej podając, że z uzyskiwanych dochodów nie jest w stanie ustanowić pełnomocnika.

Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez wnioskodawczynię (wniosek o przyznanie prawa pomocy z dnia (...) czerwca 2009 r.), we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje z nią dwóch synów, przy czym jeden z nich jest niepełnosprawny natomiast drugi jest osobą bezrobotną. Źródłem utrzymania rodziny jest wynagrodzenie za pracę skarżącej w wysokości (...) zł brutto oraz renta socjalna syna w wysokości (...) zł Z nadesłanych wyciągów bankowych wynika, że na rachunku skarżącej za ostatnie trzy miesiące (marzec, kwiecień i maj) utrzymuje się dodatnie saldo końcowe w wysokości odpowiednio (...) zł, (...) zł i (...) zł. Jednocześnie skarżąca oświadczyła, że aktualnie zamieszkuje u swojej matki. W złożonym sprzeciwie skarżąca podała, że posiadane na rachunku środki stanowią odszkodowanie za złamanie ręki, natomiast wynagrodzenia za pracę jakie otrzymuje jest faktycznie niższe i wynosi ok. (...) zł z uwagi na potrącaną pożyczkę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie zaznaczyć należy, iż zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. powoływanej dalej jako p.p.s.a) - wniesienie sprzeciwu na postanowienie referendarza sądowego skutkuje tym, iż traci ono moc, a wniosek skarżącego podlega ponownemu rozpatrzeniu.

Ze złożonego na urzędowym formularzu wniosku wynika, że skarżąca ubiega się wyłącznie o ustanowienie adwokata. Jednocześnie z akt sprawy wynika, że skarżąca posiada już pełnomocnika z wyboru, któremu w dniu (...) czerwca 2009 r. udzieliła stosowanego pełnomocnictwa do sporządzenia w jej imieniu skargi kasacyjnej, a także wszelkich czynności faktycznych służących wykonaniu pełnomocnictwa. Skarga kasacyjna od wyroku z dnia 16 kwietnia 2009 r. sporządzona przez ustanowionego w sprawie radcę prawnego wpłynęła do Sądu w dniu (...) czerwca 2009 r.

Zgodnie z art. 246 § 3 p.p.s.a adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego można ustanowić dla strony, która nie zatrudnia lub nie pozostaje w innym stosunku prawnym (np. zlecenia) z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym.

Skoro zatem w dacie orzekania w przedmiocie prawa pomocy strona posiada skutecznie ustanowionego pełnomocnika to jej wniosek w tym zakresie podlegał oddaleniu, bez konieczności badania sytuacji materialnej i rodzinnej.

Z uwagi na powyższe na podstawie powołanego przepisu oraz art. 260 p.p.s.a postanowiono jak w sentencji.