Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2009 r.
VIII SA/Wa 607/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Kramek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. T. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi B. T. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) września 2008 r., nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę B. T. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego.

Wnioskiem z dnia (...) czerwca 2009 r. B. T. zwróciła się o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w związku z zamiarem wniesienia skargi kasacyjnej.

W uzasadnieniu wniosku podała, że we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje z nią dwóch synów, przy czym jeden z nich jest niepełnosprawny natomiast drugi jest osobą bezrobotną. Źródłem utrzymania rodziny jest wynagrodzenie za pracę skarżącej w wysokości (...) zł brutto oraz renta socjalna syna w wysokości (...) zł.

Pismem z dnia (...) czerwca 2009 r. zobowiązano skarżącą do złożenia dodatkowych dokumentów dotyczących jej sytuacji materialnej tj. zaświadczeń potwierdzających osiągane dochody, nadesłania wyciągów z rachunków bankowych za ostatnie trzy miesiące oraz wyjaśnienia jakie obiektywne okoliczności stoją na przeszkodzie w podjęciu zatrudnienia przez bezrobotnego syna. Ze złożonych dokumentów wynika, że syn skarżącej posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz że rodzina utrzymuje się ze wskazanych we wniosku dochodów. Natomiast z nadesłanych wyciągów bankowych wynika, że na rachunku skarżącej za ostatnie trzy miesiące (marzec, kwiecień i maj) utrzymuje się dodatnie saldo końcowe w wysokości odpowiednio (...) zł, (...) zł i (...) zł. Jednocześnie skarżąca oświadczyła, że aktualnie zamieszkuje u swojej matki.

Uzasadnienie prawne

Mając powyższe na uwadze zważono, co następuje:

W myśl art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Zgodnie zaś z art. 245 § 1-3 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 1 i 2).

Instytucja przyznania prawa pomocy jest zatem rozwiązaniem szczególnym i powinna być stosowana przede wszystkim wobec osób bez źródeł stałego dochodu i bez majątku tj. takich, które pozbawione są zupełnie środków do życia lub posiadają środki tak niewielkie, że nie starczają one na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Tymczasem ze złożonych dokumentów wynika, że skarżąca poza stałym dochodem z tytułu zatrudnienia oraz niewielką rentą socjalną syna posiada od kilku miesięcy wolne środki na rachunku bankowym, które na dzień (...) maja 2009 r. wynosiły (...) zł. Ta okoliczność w zasadzie wyklucza możliwość przyznania skarżącej prawa pomocy bowiem nie wykazała ona, że istotnie znajduje się w takiej sytuacji materialnej, która uzasadniałaby "przerzucenie" kosztów ustanowienia w sprawie profesjonalnego pełnomocnika na Skarb Państwa tj. na pozostałych podatników. Skoro skarżąca w ciągu ostatnich trzech miesięcy wykazuje na rachunku bankowym dodatnie saldo końcowe to uznać należy, że będzie ona w stanie ponieść koszty ustanowienia w sprawie adwokata.

Z tych też względów na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono, jak w sentencji.