Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 września 2009 r.
VIII SA/Wa 606/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) sierpnia 2008 r., nr (...) w przedmiocie usług opiekuńczych postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 18 czerwca 2009 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną J. G. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 stycznia 2009 r., odrzucające skargę J. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) sierpnia 2008 r., nr (...) w przedmiocie usług opiekuńczych.

Przesłankę takiego rozstrzygnięcia stanowiła okoliczność, iż skarga kasacyjna sporządzona została osobiście przez skarżącego. Postanowienie to wraz ze stosownym pouczeniem o terminie i trybie wnoszenia zażalenia zostało doręczone skarżącemu w dniu (...) lipca 2009 r. (karta 107 akt sądowych) oraz wyznaczonemu w sprawie pełnomocnikowi adwokatowi S. M. w dniu (...) lipca 2009 r. (karta 104 akt sądowych).

Od tego postanowienia adwokat S. M. w terminie ustawowym, złożył środek odwoławczy w postaci zażalenia, kwestionując treść postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 czerwca 2009 r. Pełnomocnik skarżącego zarzucając nieważność postępowania, wniósł o uchylenie wydanego postanowienia oraz o zawieszenie postępowania do czasu ustanowienia dla skarżącego przedstawiciela ustawowego.

Wobec faktu, że wyznaczony w sprawie pełnomocnik nie przedstawił pełnomocnictwa J. G. do reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu Sąd pismem z dnia (...) sierpnia 2009 r., wezwał adwokata S. M. do usunięcia w terminie 7 dni, braków formalnych zażalenia poprzez złożenie pełnomocnictwa pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie niniejsze zostało doręczone w dniu (...) sierpnia 2009 r. (karta 116 akt sądowych). Jednocześnie pismem z dnia (...) sierpnia 2009 r., Sąd wezwał skarżącego J. G. do złożenia pełnomocnictwa procesowego dla adwokata S. M. w terminie 3 dni, pod rygorem pominięcia czynności procesowych tego pełnomocnika. Wezwanie niniejsze zostało doręczone w dniu (...) sierpnia 2009 r. (karta 113 akt sądowych). Mimo upływu zakreślonego terminu przedmiotowe pełnomocnictwo nie zostało złożone.

Pismo J. G., złożone w dniu (...) sierpnia 2009 r. nie uzupełniało braków, do usunięcia których wezwano skarżącego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zauważył, co następuje:

Zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwana dalej: "p.p.s.a") - wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Stosownie do postanowień art. 197 § 2 p.p.s.a do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.

Pełnomocnik skarżącego nie przedstawił pełnomocnictwa. W tej sytuacji Sąd pismem z dnia (...) sierpnia 2009 r. wezwał, zarówno adwokata S. M(...), jak i skarżącego do przedłożenia umocowania w wyznaczonym terminie, w myśl art. 35 i 44 § 2 p.p.s.a. W terminie zakreślonym dla dokonania tej czynności pełnomocnictwo nie zostało złożone. Wobec tego zażalenie należało odrzucić.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.