Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2009 r.
VIII SA/Wa 606/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Owsińska-Gwiazda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) sierpnia 2008 r., znak: (...) w przedmiocie usług opiekuńczych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 1 października 2008 r. wpłynęła, z pośrednictwem organu, do tut. Sądu, skarga J. G. na decyzję z dnia (...) sierpnia 2008 r. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. w przedmiocie usług opiekuńczych.

Pismem z dnia 6 listopada 2008 r. wezwano skarżącego J. G. do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi poprzez wskazanie numeru i daty zaskarżonego aktu.

Wezwanie zostało odebrane przez skarżącego w dniu 10 listopada 2008 r. (k. 5).

Wobec faktu, iż skarżący nie uzupełnił braków formalnych skargi, ponownie wezwano pełnomocnika ustanowionego z urzędu adwokata P. D. do sprecyzowania skargi poprzez wskazanie daty i numeru zaskarżonej decyzji w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi (wezwanie odebrano w dniu 29 grudnia 2008 r. - k. 8).

Pismem z dnia 31 grudnia 2008 r. adwokat P. D. podał, iż nie jest w stanie wykonać zobowiązania Sądu z uwagi na brak kontaktu ze skarżącym oraz niemożność zrozumienia treści i intencji skarżącego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zwanym dalej p.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Innymi słowy, z treści skargi musi wynikać jednoznacznie, z jaką decyzją organu strona się nie zgadza.

Z treści skargi nie wynika jaka decyzja ostateczna jest przedmiotem skargi, dlatego Sąd wezwał skarżącego, a następnie pełnomocnika adwokata P. D., do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez wskazanie numeru i daty zaskarżonego aktu.

Pomimo upływu zakreślonego w wezwaniu terminu, do dnia dzisiejszego nie uzupełniono braków formalnych skargi.

Ze względu na powyższe na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. Sąd orzekł, jak w postanowieniu.