Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 r.
VIII SA/Wa 606/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Owsińska-Gwiazda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) sierpnia 2008 r., nr (...) w przedmiocie usług opiekuńczych postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) stycznia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę J. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) sierpnia 2008 r., nr (...)

w przedmiocie usług opiekuńczych.

Odpis postanowienia z uzasadnieniem doręczono skarżącemu w dniu (...) stycznia 2009 r.

W dniu (...) stycznia 2009 r. skarżący złożył w biurze podawczym tutejszego Sądu osobiście sporządzoną skargę kasacyjną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zauważył, co następuje:

Zgodnie z art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.) skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, bądź też inny podmiot, wskazany w art. 175 § 2 i 3 p.p.s.a.

Doręczając skarżącemu odpis postanowienia z dnia (...) stycznia 2009 r. wraz z uzasadnieniem Sąd pouczył go o prawie i terminie do złożenia skargi kasacyjnej, a także o tym, że skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez uprawniony podmiot.

Skarżący, nie będąc adwokatem, ani radcą prawnym wniósł sporządzoną przez siebie skargę kasacyjną, zatem nie zastosował się do wymogu przymusu sporządzenia skargi kasacyjnej przez profesjonalnego pełnomocnika. Nie wykazał przy tym, że należy do kręgu osób wskazanych w art. 175 § 2 i 3 p.p.s.a. W tej sytuacji, skargę kasacyjną należy uznać za niedopuszczalną.

Zgodnie z art. 178 p.p.s.a. Sąd obowiązany jest odrzucić na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną niedopuszczalną z przyczyn określonych w tej ustawie. Do takich przyczyn należy m.in. sporządzenie skargi kasacyjnej wbrew dyspozycji art. 175 § 1 p.p.s.a.

Dlatego też, mając na względzie art. 175 p.p.s.a. w związku z art. 178 p.p.s.a., Sąd postanowił, jak w sentencji.