Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920102

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 maja 2012 r.
VIII SA/Wa 60/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Kot.

Sędziowie WSA: Iwona Szymanowicz-Nowak, Cezary Kosterna (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 maja 2012 r. sprawy ze skargi (...) sp. z o.o. z siedzibą w F. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) października 2011 r. nr (...) w przedmiocie płatności rolnośrodowiskowych postanawia: zawiesić postępowanie sądowe na zgodny wniosek stron.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) listopada 2011 r. "(...)" sp. z o.o. w F. (skarżąca) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego ARiMR z dnia (...) października 2011 r. w przedmiocie płatności rolnośrodowiskowych. W skardze skarżąca zawarła wniosek o zawieszenie postępowania.

Na rozprawie w dn. (...) maja 2012 r. pełnomocnik organu przyłączył się do wniosku skarżącej o zawieszenie postępowania sądowego w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej określana jako p.p.s.a.) sąd może zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron.

W świetle zapatrywań doktryny i orzecznictwa postanowienie o zawieszeniu postępowania w następstwie wniosku stron sąd wydaje w przypadkach, które uzna za celowe stwierdzając, że czynność stron polegająca na złożeniu stosownego wniosku, nie zmierza do obejścia prawa lub nie spowoduje przedłużenia pozostawania w obrocie prawnym aktu dotkniętego wadą nieważności (vide J.P Tarno - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz Warszawa 2004 r. str. 191).

Przychylając się do wniosku stron Sąd miał na względzie, iż określone wyżej przesłanki negatywne rozstrzygnięcia nie zachodzą.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 126 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.