Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 lutego 2009 r.
VIII SA/Wa 595/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Kot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) sp. z o.o. w likwidacji na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) sierpnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług nadwyżki podatku naliczonego nad należnym postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe

2.

zwrócić skarżącej (...) sp. z o.o. w likwidacji kwotę 500 (pięćset) zł tytułem uiszczonego wpisu od skargi

Uzasadnienie faktyczne

(...) sp. z o.o. w likwidacji wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ze skargą na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Pismem z dnia (...) stycznia 2009 r. skierowanym do Sądu skarżąca spółka cofnęła przedmiotową skargę i wniosła o zwrot całej kwoty uiszczonego wpisu od skargi. W uzasadnieniu pisma podała, że po ponownej analizie argumentacji zawartej w zaskarżonej decyzji uznała ją za zasadną.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi jest dla sądu wiążące, jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu oświadczenie skarżącej nie budzi wątpliwości, co do swej treści, a w sprawie nie zachodzą wskazane przesłanki ograniczające dopuszczalność cofnięcia skargi, wobec czego cofnięcie skargi należy uznać za skuteczne.

Mając na względzie powyższe Sąd, działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia. O zwrocie kosztów orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1a p.p.s.a