Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2008 r.
VIII SA/Wa 59/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Mazur.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.L. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę B.L.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Pismem z dnia 17 marca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wykonując zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 13 marca 2008 r., wezwał skarżącą do usunięcia braków skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżącej prawidłowo doręczono powyższe wezwanie w dniu 20 marca 2008 r., a więc wyznaczony przez Sąd termin upłynął z dniem 27 marca 2008 r.

Po sprawdzeniu w rejestrze dochodów budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzono, że skarżąca nie uiściła należnego wpisu od skargi.

Z tych względów, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.