Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001842

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 listopada 2018 r.
VIII SA/Wa 578/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Kobylski.

Sędziowie WSA: Renta Nawrot (spr.), Iwona Szymanowicz-Nowak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2018 r. w Radomiu sprawy ze skargi P. A. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w transporcie drogowym oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.