Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3100382

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 września 2020 r.
VIII SA/Wa 532/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Fularski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 września 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi M. Ż. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego ARiMR w W. z dnia (...) maja 2020 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach wsparcia bezpośredniego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z przepisem art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, dalej: p.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowi natomiast, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Pismami z dnia (...) sierpnia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wykonując zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) sierpnia 2020 r., wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł oraz do uzupełnienia braku formalnego skargi, poprzez nadesłanie numeru PESEL - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwania zostały prawidłowo doręczone skarżącemu w dniu 4 września 2020 r. Siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął w niniejszej sprawie z dniem 11 września 2020 r.

W wyznaczonym przez Sąd terminie, skarżący uzupełnił jedynie brak formalny skargi poprzez nadesłanie numeru PESEL. Po sprawdzeniu w rejestrze dochodów budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzono, że skarżący nie uiścił należnego wpisu od skargi.

Z tych względów, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.