Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2893860

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 lutego 2011 r.
VIII SA/Wa 526/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Cezary Kosterna.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. "(...)" S.A. z siedzibą w Ś. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) kwietnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiąc luty 2007 r. postanawia: podjąć zawieszone postępowanie

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.