Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2205227

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2016 r.
VIII SA/Wa 511/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Owsińska-Gwiazda.

Sędziowie WSA: Leszek Kobylski (sprawozdawca), Cezary Kosterna.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Radomiu w trybie uproszczonym w dniu 20 grudnia 2016 r. sprawy ze skargi P. G. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2016 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku przedłożenia ekspertyzy stanu technicznego budynku oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

(...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (dalej określany jako: "(...) WINB") postanowieniem z dnia (...) maja 2016 r. Nr (...), na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23; dalej "k.p.a."), po rozpatrzeniu zażaleń E. B. i E. B. na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w m. R. Nr (...) z dnia (...) marca 2016 r. zobowiązujące E. Z. B., E. B. i E. B. do przedłożenia w terminie do dnia (...) lipca 2016 r. ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku mieszkalno-usługowego usytuowanego na działce nr ew. (...) położonej przy ul. (...)(...) w R. - orzekł o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia.

W uzasadnieniu ww. postanowienia organ podniósł, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w m. R. zawiadomieniem z dnia (...) października 2013 r. wszczął postępowanie w sprawie stanu technicznego budynków usytuowanych na działce nr ew. (...) położonej przy ul. (...)(...) w R.

Organ wskazał, że w trakcie przeprowadzonych w dniu (...) listopada 2013 r. oględzin stwierdzono, że budynek mieszkalno-usługowy i budynek gospodarczy na działce przy ul. (...) (...) znajdują się w złym stanie technicznym. Od strony działki przy ul. (...) (...) ściany ww. obiektów są popękane (pęknięcia na całej wysokości ściany), kominy nadają się do przemurowania. W górnej części mur rozwarstwiony i odchylony od pionu. Obróbki blacharskie są zniszczone i dziurawe.

W związku z powyższymi ustaleniami ww. postanowieniem z dn. (...) marca 2016 r. PINB w R. zobowiązał współwłaścicieli budynku do przedłożenia ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego ww. budynku mieszkalno-usługowego usytuowanego na działce nr ew. (...) przy ul. (...) (...) w R.

(...) WINB stwierdził, że postanowienie organu I instancji jest prawidłowe. Podniósł, że podstawą prawną wydanego postanowienia jest art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, dalej jako: "ustawa p.b."). W ocenie organu odwoławczego w rozpoznawanej sprawie organ powiatowy w sposób wyraźny wskazał na istnienie uzasadnionych wątpliwości co do stanu technicznego budynku mieszkalno-usługowego.

Odnosząc się do zarzutów podniesionych w zażaleniu E. B., organ odwoławczy wskazał, że dokonane oględziny nie pozwoliły na pełną ocenę stanu technicznego budynku, wzrokowa ocena dokonana podczas oględzin uniemożliwia skuteczne przerzucenie na organ nadzoru budowlanego zajęcia wiążącego stanowiska co do stanu technicznego bez uzyskania stosownej dokumentacji sporządzonej przez osobę posiadającą specjalistyczną wiedzę w zakresie budownictwa.

Odnosząc się natomiast do zażalenia E. B., w którym skarżący nie wyraża zgody na żadną ekspertyzę na jego koszt, organ odwoławczy wskazał, że koszty ekspertyzy może pokryć jedna osoba zobowiązana, a następnie wystąpić z roszczeniami regresowymi do pozostałych współwłaścicieli budynku. Jednocześnie organ stwierdził, że stosownie do właściwych przepisów, współwłaściciele budynku ponoszą zobowiązania związane z utrzymaniem obiektu budowlanego, w tym, jak w przedmiotowej sprawie, z wykonaniem ekspertyzy technicznej.

Skargę na powyższe postanowienie pismem z dnia (...) czerwca 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniósł P. G. (dalej jako: "skarżący"). W treści skargi podniósł zarzut, że jako współwłaściciel nieruchomości nie brał udziału w postępowaniu, z tych przyczyn postanowienie jest błędne. Ponadto w jego ocenie nie zaistniały żadne przesłanki, aby nakazywać współwłaścicielom przedłożenie ekspertyzy stanu technicznego budynku. Przedłożenie takiej ekspertyzy ma być ostatecznością, albowiem nakłada na właściciela obowiązek finansowy.

Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz postanowienia organu I instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

W odpowiedzi na skargę (...) WINB wniósł o jej oddalenie, wskazał, że skarżący stał się współwłaścicielem ww. nieruchomości w dniu (...) maja 2016 r., co potwierdza akt notarialny, natomiast zaskarżone postanowienie zostało wydane (...) maja 2016 r. Tak więc nie można uznać, że skarżącemu nie zapewniono czynnego udziału w postępowaniu, gdyż na dzień wydania ww. postanowienia skarżący nie nabył uprawnień współwłaściciela przedmiotowej nieruchomości.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga nie zasługiwała na uwzględnienie, bowiem zaskarżone postanowienie odpowiada prawu.

W niniejszym postępowaniu Sąd kontrolował postanowienie (...) WINB Nr (...) z dnia (...) maja 2016 r. utrzymujące w mocy postanowienie nakładające na E. B., E. B., E. B. jako współwłaścicieli budynku mieszkalno-usługowego usytuowanego na działce nr ew. (...) położonej przy ul. (...)(...) w R. ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego ww. budynku. Jako podstawę prawną nałożonego obowiązku organy wskazały art. 81c ust. 2 ustawy p.b.

Wskazać zatem należy, że stosownie do art. 81c ust. 2 Prawa budowlanego organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, mogą nałożyć, w drodze postanowienia, na uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowiązana do ich dostarczenia.

Regulacja ta umożliwia organom wykonywanie ich ustawowych zadań określonych przepisami Prawa budowlanego, w szczególności prowadzenie postępowania dowodowego w celu uzyskania odpowiednich informacji o stanie technicznym obiektu budowlanego, a ustalenia te mogą stanowić podstawę do podjęcia dalszych działań. Nałożenie omawianego obowiązku uzależnione jest od wystąpienia uzasadnionych wątpliwości, co do jakości wyrobów budowlanych, z których zrealizowano obiekt budowlany, a nadto powyższy obowiązek organ może nałożyć w przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości co do jakości samych robót budowlanych, tzn. w przypadku stwierdzenia, że zostały one wykonane niezgodnie ze sztuką budowlaną, czy też niezgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi. Przepis ten ma również zastosowanie w przypadku, gdy stan techniczny obiektu budowlanego budzi wątpliwości organu administracyjnego.

Ustalenie istnienia wspomnianych uzasadnionych wątpliwości wymaga zatem przeprowadzenia postępowania dowodowego stosownie do reguł procesowych wyrażonych w art. 7 i 77 k.p.a., gdyż dopiero rezultat takiego postępowania może stanowić podstawę nałożenia obowiązku, o którym mowa w art. 81c ust. 2 Prawa budowlanego i - w konsekwencji - narażenia strony na odpowiednie koszty. Dotyczy to zarówno samego obowiązku, jak też jego zakresu i wreszcie charakteru wymaganego od strony dokumentu, który powinien odpowiadać stwierdzonym wątpliwościom. Organ nadzoru budowlanego prowadzi bowiem określone postępowanie i wykonuje zadania ustawowe w ramach przyznanych mu kompetencji w zakresie kontroli przestrzegania właściwego stanu technicznego budynków mieszkalnych. Oznacza to, z jednej strony uprawnienie organu do prowadzenia postępowania dowodowego w celu ustalenia zakresu istniejących nieprawidłowości, z drugiej konieczność jednoznacznego ustalenia występowania takich nieprawidłowości. Obowiązek sporządzenia np. ekspertyzy technicznej obejmuje tylko jeden z elementów procedury wyjaśniającej i powinien mieć miejsce, gdy organ dysponuje już wątpliwościami co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, a wątpliwości te uzasadnione są stwierdzonymi okolicznościami sprawy.

Taka sytuacja - zdaniem Sądu - miała miejsce w rozpatrywanej sprawie. Przeprowadzone przez organy nadzoru budowlanego oględziny ww. budynku doprowadziły do ustalenia nieprawidłowości polegających m.in. na popękaniu, odchyleniu od pionu i rozwarstwienia ścian zewnętrznych. Należy podzielić ocenę organów nadzoru budowlanego, że powyższe ustalenia wypełniają dyspozycję art. 81c ust. 2 ustawy p.b. uprawniającą organy nadzoru budowlanego do uzyskania ekspertyzy w odniesieniu do stanu technicznego budynku celem określenia możliwych dalszych czynności zmierzających do rozstrzygnięcia sprawy.

Odnosząc się do skargi, należy stwierdzić, że jest ona niezasadna. Skarżący w dacie wydania zaskarżonego postanowienia nie był współwłaścicielem ww. budynku, a więc zarzut braku jego udziału w postepowaniu, które doprowadziło do wydania ww. postanowienia nie może być uwzględniony. Skarżący w dacie wydania ww. postanowienia nie był stroną postępowania. Zyskał ten status w dacie nabycia tytułu prawnego do ww. nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży potwierdzonej aktem notarialnym z dnia (...) maja 2016 r. i jako następca prawny E. B. stał się zobowiązany do wykonania obowiązku nałożonego przez organy nadzoru budowlanego. Powyższe wynika z art. 61 w związku z art. 81c ust. 2 ustawy p.b., stosownie do którego na właścicielu, zarządcy obiektu budowlanego ciąży obowiązek utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym, co oznacza, że to ww. są odpowiedzialni za stan obiektów budowlanych i ponoszą konsekwencje zaniedbań.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, działając na podstawie art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, oddalił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.