Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723747

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2019 r.
VIII SA/Wa 497/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Owsińska-Gwiazda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi M.D. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) maja 2019 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia: umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca M. D., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) maja 2019 r. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania, w związku z wydanym w przedmiotowej sprawie - w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. dalej: "p.p.s.a.") postanowieniem z dnia (...) lipca 2019 r. znak (...), uwzględniającym skargę w całości i uchylającym zaskarżone postanowienie. Postanowienie to zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 16 lipca 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Ze wskazanego uprawnienia do samokontroli w sprawie niniejszej skorzystało Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które - uwzględniając skargę w całości - wyeliminowało wadliwy akt z obrotu prawnego.

Stosownie do art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn, niż wymienione we wcześniejszych punktach, stało się bezprzedmiotowe. W doktrynie i orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że postępowanie sądowoadministracyjne staje się bezprzedmiotowe na skutek uwzględnienia skargi przez organ administracyjny w trybie autokontroli (tak np. "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz", J. P. Tarno, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006).

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.