Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 lutego 2008 r.
VIII SA/Wa 484/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Owsińska-Gwiazda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego na dofinansowanie zakupu żywności, leków oraz środków czystości postanawia: odrzucić skargę kasacyjną S.W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2007 r.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał S.W. prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata. W związku z powyższym pismem z dnia 16 sierpnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócił się do Okręgowej Rady Adwokackiej w R. o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu. Pismem z dnia 24 sierpnia 2007 r. Okręgowa Rada Adwokacka wyznaczyła adwokata M.C. pełnomocnikiem z urzędu S.W.

Wyrokiem z dnia 7 listopada 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę S.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego na dofinansowanie zakupu żywności, leków oraz środków czystości

Skarżący wraz z pełnomocnikiem byli obecni na rozprawie, gdzie został poinformowany o przysługującym mu prawie do wniesienia skargi kasacyjnej oraz konieczności sporządzenia jej przez pełnomocnika będącego adwokatem.

W dniu 12 listopada 2007 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek S.W. o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku. Wyrok wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącego w dniu 6 grudnia 2007 r.

W dniu 22 stycznia 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęło pismo S.W. z wnioskiem "o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zasiłku celowego". Do wniosku dołączona została opinia adwokata M.C. z dnia 10 listopada 2007 r. o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 7 listopada 2007 r.

Pismem z dnia 24 stycznia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wezwał S.W. do sprecyzowania treści pisma z dnia 22 stycznia 2008 r., poprzez wskazanie, czy powyższe pismo stanowi sporządzoną osobiście skargę kasacyjną od wyroku z 7 listopada 2007 r. - w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Jednocześnie pouczono skarżącego o treści art. 175 § 1 i art. 178 p.p.s.a. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

W odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęło 30 stycznia 2008 r. pismo S.W., w którym poinformował on Sąd, iż "sam osobiście sporządził i złożył skargę kasacyjną oraz, że rezygnuje z pomocy adwokata M.C.".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.) od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Każde pismo, niezależnie od tego, jakie oznaczenie nada mu strona, winno być rozpoznane zgodnie z intencją strony zawartą w treści pisma (zob. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 1997 r., III CKN 289/97, OSNC 1998/5/90).

Wobec powyższego, pismo skarżącego z dnia 22 stycznia 2008 r. zostało potraktowane jako skarga kasacyjna.

Zgodnie z art. 175 § 1 p.p.s.a., skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego Sporządzenie skargi kasacyjnej przez adwokata lub radcę prawnego przesądza o jej dopuszczalności.

W niniejszej sprawie skarga kasacyjna została sporządzona osobiście przez skarżącego, który nie wykazał, że spełnia wymogi przewidziane w powyższym przepisie.

Ponadto zgodnie z art. 177 § 1 p.p.s.a., skargę kasacyjna wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie orzeczenia z uzasadnieniem. Przedmiotowe orzeczenie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 6 grudnia 2007 r., a więc termin do wniesienia skargi kasacyjnej upłynął z dniem 7 stycznia 2008 r.

Z tego też względu, powyższa skarga kasacyjna jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu na podstawie art. 178 p.p.s.a.