Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840343

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 listopada 2015 r.
VIII SA/Wa 476/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Kot.

Sędziowie WSA: Renata Nawrot (spr.), Iwona Owsińska-Gwiazda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2015 r. sprawy ze skargi J. P. i W. P. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odrzucenia zarzutów do danych ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.