Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989324

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 lutego 2009 r.
VIII SA/Wa 476/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Mazur.

Sędziowie WSA: Iwona Owsińska-Gwiazda, Sławomir Fularski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2009 r. sprawy ze skargi k.c. na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w R. z dnia (...) grudnia 2006 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze służby funkcjonariusza Policji oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.