Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 lutego 2007 r.
VIII SA/Wa 47/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Mazur.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.Ż. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) kwietnia 2006 r., znak (...) w przedmiocie umorzenia zaległości w podatku dochodowym od sprzedaży nieruchomości za 2003 rok wraz z należnymi odsetkami postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) maja 2006 r. skarżący R.Ż. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) kwietnia 2006 r., nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od sprzedaży nieruchomości za 2003 rok wraz z należnymi odsetkami.

Pismem z dnia (...) grudnia 2006 r. Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości (...) złotych pouczając, że czynności tej należy dokonać w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie niniejsze zostało zwrócone do Sądu z powodu niepodjęcia w terminie. Jak wynika z adnotacji poczty przesyłka była awizowana dwukrotnie w dniu (...) stycznia 2007 r. i w dniu (...) stycznia 2007 r. Pismo to znajdowało się w placówce pocztowej, o czym umieszczono zawiadomienie w skrzynce oddawczej adresata.

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu na jaki przesyłka została złożona w placówce pocztowej. W tej sprawie termin do dokonania czynności upłynął w dniu (...) stycznia 2007 r.

Stosownie do art. 220 § 1 powołanej ustawy Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Ponieważ skarżący nie uiścił wpisu w terminie zakreślonym dla dokonania tej czynności, skargę należało odrzucić.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił, jak w sentencji.