Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920966

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 lipca 2012 r.
VIII SA/Wa 468/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Monika Kramek po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Gminy (...) o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Gminy (...) na decyzję Ministra Finansów z dnia (...) kwietnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu do budżetu państwa nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2008 rok postanawia odmówić przyznania prawa pomocy

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem załączonym do skargi Gmina (...) zwróciła się o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów. W oświadczeniu o majątku i dochodach skarżąca podała wysokość środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych - (...) zł, wartość środków trwałych - (...) zł oraz wysokość zysku za ostatni rok obrotowy według bilansu - (...) zł.

W uzasadnieniu wniosku Gmina (...) podniosła, że jako jednostka samorządowa realizuje zadania o charakterze publicznym na rzecz mieszkańców, zarówno zlecone z mocy ustawy, jak i własne z wielu dziedzin m.in. oświaty, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, gospodarki wodno - ściekowej, zbiórki odpadów komunalnych. Na realizację tych zadań gmina otrzymuje subwencje, dotacje z budżetu państwa oraz gromadzi własne dochody. Jednak z uwagi na stale zwiększający się zakres zadań gminy i olbrzymie potrzeby zarówno w sferze społecznej jak i infrastrukturalnej wielkość budżetu nie pozwala na ich pełną realizację. Uiszczenie opłaty sądowej stanowi poważny wydatek dla wiejskiej gminy z niewielkim budżetem. Dochody gminy na 2012 r. zaplanowano w kwocie (...) zł a wydatki na (...) zł, deficyt w wysokości (...) zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych i kredytem. Gmina posiada rezerwę na nieprzewidziane wydatki związane z powodzią np. udział w akcji powodziowej, zakup usług w najmie sprzętu itp., jednakże ostateczna decyzja o rozdysponowaniu rezerwy ogólnej może być podjęta po ustąpieniu ryzyka związanego z powodzią tj. wrzesień, październik. Jednocześnie gmina wyjaśniła, że posiada zadłużenie w wysokości (...) zł z tytułu kredytów i pożyczek, które w bieżącym roku wzrośnie do kwoty (...) zł z powodu realizowanych zadań inwestycyjnych.

Uzasadnienie prawne

Mając powyższe na uwadze zważono, co następuje:

Na wstępie podkreślenia wymaga, iż zasadą postępowania sądowoadministracyjnego jest - stosownie do treści przepisu art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 - dalej p.p.s.a.) - ponoszenie przez stronę kosztów postępowania związanych ze swym udziałem w sprawie. Prawo pomocy stanowi wyjątek od tej zasady i może zostać przyznane osobie prawnej w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania (art. 246 § 2 pkt 2 p.p.s.a.). Stosownie do treści art. 245 § 3 p.p.s.a., prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Omawiany przepis wprowadza alternatywne formy w jakich prawo pomocy w części może być wnioskującej przyznane, zaś jej wybór pozostawia uznaniu sądu bądź referendarza sądowego, który dokonuje analizy sytuacji majątkowej strony. Istotnym jest jednak to, iż rozstrzygnięcie w tej kwestii będzie zależało od tego, co zostanie przez wnioskującą stronę udowodnione, bowiem użyte w przepisie określenie "gdy wykaże" oznacza, że to na wnoszącej o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar dowodu, że znajduje się w sytuacji uprawniającej do skorzystania z tego prawa w określonym w ustawie zakresie. Należy zatem przyjąć, iż wprowadzając wyjątek od ogólnej zasady partycypowania w kosztach sądowych, ustawodawca złożył obowiązek wykazania pozytywnych przesłanek na wnioskującą, zaś ocenę ich spełnienia pozostawił uznaniu rozpoznającego wniosek.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, że na skarżącej ciąży obowiązek uiszczenia wpisu od skargi w wysokości (...) zł. Jednocześnie z treści złożonego wniosku wynika, że na rachunkach bankowych ma ona zgromadzone środki w wysokości ponad (...) zł, z czego według oświadczenia kwota (...) zł to subwencja na styczeń 2012 r., a pozostała kwota stanowi środki na inwestycje rozpoczęte w 2011 r. Jednocześnie gmina posiada ustanowioną rezerwę ogólną (nie wskazała jej wysokości), która może być przeznaczona w toku wykonywania budżetu na jakiekolwiek rodzaje wydatków budżetowych. Jeśli rezerwa ogólna ustalona jest na poziomie tej z poprzedniego roku budżetowego - (...) zł (akta sprawy VIII SA/Wa 238/10, w której gmina ubiegała się o przyznanie prawa pomocy), to ustalony w przedmiotowej sprawie wpis od skargi ((...) zł) jest kwotą niewielką i nie może stanowić dla gminy wydatku powodującego niezrealizowanie innych zadań, czy też konieczność zaciągnięcia kolejnych pożyczek powodujących zwiększenie deficytu i trudność w utrzymaniu płynności finansowej gminy.

Podkreślić również należy, iż w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego prezentowany jest pogląd, iż kwestia posiadania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym jest istotna dla oceny możliwości finansowych strony ubiegającej się o prawo pomocy, zaś zgromadzenie środków wielokrotnie przekraczających wysokość wpisu sądowego wyklucza możliwość wypełnienia przesłanek warunkujących jego udzielenie (por. postanowienie NSA z 24 stycznia 2007 r., sygn. akt. I GZ 3/07).

Reasumując stwierdzić należy, że skarżąca nie wykazała, że zdobycie przez nią bądź przeznaczenie środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście obiektywnie niemożliwe.

Z wymienionych względów, na podstawie powołanych przepisów i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.