Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 695252

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 lipca 2010 r.
VIII SA/Wa 467/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Mazur.

Sędziowie WSA: Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.), Marek Wroczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lipca 2010 r. sprawy ze skargi Gminy O. na ocenę (...) Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w W. z dnia (...) maja 2010 r. nr (...) w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

1)

uwzględnia skargę, stwierdzając, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia w trybie odwoławczym przez (...) Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w W.;

2)

zasądza od (...) Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie na rzecz skarżącej Gminy O. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Gmina O. w dniu (...) czerwca 2009 r. złożyła w M. Jednostce Wdrażania Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej W., C., L., E." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa M. 2007 - 2013 / RPO WM /.

Wniosek został zarejestrowany pod Nr (...) w M. Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

M. Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pismem z dnia (...) lipca 2009 r. znak (...) powiadomiła Wójta Gminy O., że przedmiotowy wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych wskazując w uzasadnieniu, że wniosek nie spełnia kryterium formalnego 6 "zgodność z działaniem opisanym w uszczegółowieniu RPO WM" przyjętego przez Komitet Monitorujący RPO WM uchwałą nr 5/08 z dnia 23 czerwca 2008 r. oraz Szczegółowym Opisem Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa M. 2007 - 2013. Wskazano też, że projekty realizowane w miejscowościach należących do gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich, poza miastami liczącymi powyżej 5000 mieszkańców, albo których wartość dofinansowania jest mniejsza od 4 mln. zł nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działania 4.1 RPO WM 2007 - 2013.

Wójt Gminy O. wniósł protest w niniejszej sprawie, nie zgadzając się z wyżej wspomnianym rozstrzygnięciem M. Jednostki Wdrażania Programów Unijnych - dalej określana jako "MJWPU". W uzasadnieniu protestu podniósł, powołując się na opis zawarty w Uszczegółowieniu RPO WM, że możliwe jest uwzględnienie złożonego wniosku w Działaniu 4.1 RPO WM. Jednocześnie wskazał, że wniosek nie ma możliwości zakwalifikowania do skorzystania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdyż zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 ( Dz. U. Nr.60 poz. 373), za koszty kwalifikowane ( podlegające refundacji / uznaje się koszty poniesione po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. W odniesieniu do zgłoszonego wniosku, koszty na jego realizację, ze względu na pilne potrzeby związane z uregulowaniem spraw sanitarnych zostały poniesione w 2007 r. Tak więc te koszty nie mogą zostać pokryte z dotacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich / dalej określany jako "PROW").Stąd odrzucenie tego wniosku z przyczyn formalnych oraz brak możliwości jego uwzględnienia w PROW naruszałoby zasadę równego dostępu do środków Unii Europejskiej.

Po rozpoznaniu powyższego protestu, MJWPU pismem z dnia (...) sierpnia 2009 r. powiadomiła Wójta Gminy O. o negatywnym rozpatrzeniu protestu. W uzasadnieniu podniesiono, że projekty realizowane w ramach działania RPO WM 2007- 2013 o wartości mniejszej niż 4 mln. zł nie kwalifikują się do wsparcia, gdyż dofinansowanie w ramach Działania 4.1 RPO WM nie polega na refundacji kosztów, które zostały już poniesione przez wnioskodawcę, lecz dofinansowanie jest przyznawane po złożeniu wniosku spełniającego wymagania określone ww.ym. wytycznych. Za nieuprawniony organ uznał zarzut naruszenia zasady równego dostępu do środków unijnych, gdyż zasada równego traktowania polega na spełnieniu tych samych przesłanek przez wszystkich wnioskodawców.

Od powyższego rozstrzygnięcia Wójt Gminy O. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wnioskując o uchylenie rozstrzygnięcia MJWPU i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania.

W skardze skarżący podniósł zarzut błędnej oceny zgłoszonego wniosku w kontekście mających zastosowanie w sprawie przepisów tj. Uchwały nr 5/08 Komitetu Monitorującego RPO WM 2007 - 2013 z 23 czerwca 2008 r., szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WM 2007 - 2013 stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 676/225/09 Zarządu Województwa M. z 24 marca 2009 r. Skarżący wskazał, że opisane we wniosku zadanie z ważnych przyczyn zostało zrealizowane w 2007 r. i w tej dacie projekt spełniał najważniejszy warunek aplikowania o środki z UE, wydatki poniesione po 1 stycznia 2007 r. uprawniały gminę do ubiegania się o dotacje z programów operacyjnych UE na pokrycie części kosztów kwalifikacyjnych zadania. Przypisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 1 kwietnia 2008 r. wywarły negatywne skutki prawne dla beneficjentów którzy zrealizowali przedsięwzięcia przed złożeniem wniosków. W wytworzonym stanie prawnym, jeżeli gmina jako beneficjent nie może skorzystać z dotacji z PROW powinna uzyskać dotację z RPO WM. Skarżący wskazał tu na stanowisko Wojewody M. z dnia (...).02.2009 r. zawarte w rozstrzygnięciu protestu dotyczącym tego samego projektu złożonego w I terminie naboru, sprowadzającym się do uznania za zasadne stanowiska Gminy O., że ww. projekt skoro nie kwalifikuje się do uzyskania pomocy z PROW ma możliwości uzyskania pomocy z RPO WM. Ponadto skarżący podniósł, że zaskarżone rozstrzygnięcie jest sprzeczne z zasadami i celami działania funduszy prorozwojowych UE. Prawidłowo rozumiane cele tych funduszy nie powinny blokować ich uzyskania prze beneficjentów z terenów wiejskich.

Wyrokiem z dnia 10 marca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie sygnatura akt VIII SA/Wa 101/10 uwzględnił skargę stwierdzając, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia przez MJWPU w W.

Jak wynika z motywów wyroku Sąd uznał, iż pisemna informacja z dnia (...) lipca 2009 r. jest niekompletna redakcyjnie ( wątek uzasadnienia urywa się na str. 1, na str. 2 zamieszono jedynie pouczenie prawne o środkach odwoławczych) i nie spełnia ona wymogu uzasadnienia negatywnej oceny projektu w rozumieniu cyt. § 8 ust. 2 pkt 1 Procedury odwoławczej.

Jako nie spełniające kryteriów rozpatrzenia protestu Sąd zakwalifikował także stanowisko MJWPU z dnia (...) sierpnia 2009 r. ponieważ brak w nim odniesienia się do wszystkich zarzutów, w tym wskazania dlaczego w zaistniałym stanie faktycznym niemożności skorzystania z dofinansowania projektu w ramach PROW, projekt nie może być sfinansowany z RPO WM, chociaż są ku temu właśnie przesłanki formalne wynikające z przyjętej w ramach Działania 4.1 Gospodarka wodno - ściekowa, demarkacji kwotowej. Nadto MJWPU nie odniosła się do podnoszonych w proteście okoliczności, że powyższe było przesłanką uwzględnienia protestu przez Wojewodę M. w dniu (...) lutego 2009 r. w poprzednim naborze projektu. Nie wskazano też czy projekt zgodnie z wymogami opisanymi w Szczegółowym Opisie Priorytetów, został zweryfikowany na poziomie Urzędu Marszałkowskiego. Ogólnikowe stwierdzenie, że zasada równego traktowania polega na spełnieniu tych samych przesłanek przez wszystkich wnioskodawców - w ocenie Sądu jest enigmatyczne i nie spełniające kryteriów kompletności wyjaśnienia stronie motywów oceny. Jednocześnie Sąd wskazał, by w toku ponownego rozpatrywania sprawy MJWPU przeprowadziła procedurę odwoławczą zgodnie z wymogami zawartymi w przyjętej Procedurze odwoławczej, w szczególności odniosła do wszystkich zarzutów podniesionych w środku zaskarżenia. Dopiero uznanie, że zarzuty te nie są zasadne, może stanowić podstawę nie uwzględnienia protestu.

W związku z uwzględnieniem skargi M. Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pismem z dnia (...) maja 2010 r. znak (...) powiadomiła Wójta Gminy O., że w wyniku ponownej oceny przedmiotowy wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych wskazując w uzasadnieniu, że wniosek nie spełnia kryterium formalnego 6 "zgodność z działaniem opisanym w uszczegółowieniu RPO WM" przyjętego przez Komitet Monitorujący RPO WM uchwałą nr 5/08 z dnia 23 czerwca 2008 r. oraz Szczegółowym Opisem Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa M. 2007 - 2013. Wskazano też, że projekty realizowane w miejscowościach należących do gmin wiejskich, gmin miejsko - wiejskich, poza miastami liczącymi powyżej 5000 mieszkańców, albo których wartość dofinansowania jest mniejsza od 4 mln. zł nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działania 4.1 RPO WM 2007 - 2013.

Jednocześnie MJWPU poinformowała, że na danym etapie oceny projektu, wyniki oceny ponownie przeprowadzonej w efekcie uwzględnienia protestu są wiążące i nie przysługuje od nich dodatkowo żaden środek odwoławczy przewidziany w art. 30 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Od powyższego rozstrzygnięcia Wójt Gminy O. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wnosząc o uchylenie rozstrzygnięcia MJWPU.

W skardze skarżący podniósł, iż ponownie składa skargę na czynności MJWPU, bowiem w ponownej ocenie odrzucono projekt jako kwalifikujący się do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich a nie do Regionalnego Programu Operacyjnego. Skarżący z przyczyn formalno - prawnych nie mógł ubiegać się o środki z PROW - wniosek został zrealizowany przed otwarciem naboru do PROW i jako taki z tym harmonogramem nie zostałby pozytywnie rozpatrzony. Składanie projektu do PROW w sytuacji sprzeczności z wymogami tego programu powodowałaby fikcję prawną, którą to fikcję podtrzymuje w swojej ocenie MJWPU. Jednocześnie Gmina O. podtrzymała w całości argumentację przedstawioną w poprzedniej skardze w sprawie sygnatura akt VIII SA/Wa 101/10, a opisaną wyżej.

Na rozprawie w dniu 28 lipca 2010 r. skarżący wniósł o zasądzenia kosztów postępowania sądowego (protokół rozprawy k. 97 akt sądowych).

W odpowiedzi na skargę MJWPU wniosła o jej oddalenie podtrzymując zajęte wcześniej stanowisko. Odnosząc się do zarzutu niekompletnej informacji podniosła, iż ostatni akapit pisma brzmi: "Wniosek potencjalnie spełnia kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania" a powinien brzmieć: "Wniosek potencjalnie spełnia kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr.64, poz. 427). Powyższa informacja jest dodatkową informacją, nie jest uzasadnieniem odrzucenia wniosku z przyczyn formalnych i nie mogła być przyczyną niewłaściwej interpretacji pisma.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Sąd administracyjny w ramach kontroli działalności administracji publicznej przewidzianej w art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed Sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm., dalej określana jako "p.p.s.a "), sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę aktów wydawanych przez administrację publiczną pod względem zgodności z prawem, w tym w sprawach w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę i stosuje środki określone w tych przepisach / art. 3 § 3 p.p.s.a /.

Kompetencja sądu administracyjnego w sprawach oceny zgodności z prawem konkursów dla naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa M. na lata 2007 - 2013 wynika z przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju / Dz. U. Nr 84/2009 r. poz. 712 ze zm.). Zgodnie z art. 30c ust. 1 tej ustawy, po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu operacyjnego i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej przewidzianej w systemie realizacji programu operacyjnego o której mowa w art. 30b ust. 4 ustawy, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 p.p.s.a.

Stosownie zaś do art. 30c ust. 3 cyt. ustawy w wyniku rozpatrzenia skargi sąd może:

-

/ uwzględnić skargę stwierdzając, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwą instytucję zarządzającą lub pośredniczącą / pkt 1 /;

-

/ oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia / pkt 2 /;

-

/ umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli z jakichkolwiek względów jest ono bezprzedmiotowe / pkt 3 /.

Sąd administracyjny jest zatem uprawniony do badania zgodności z prawem zarówno zaskarżonego aktu administracyjnego, jak i poprzedzającej jego wydanie procedury. Kontrola ta obejmuje również zgodność przeprowadzonego konkursu z jego regulaminem, ponieważ do przyjęcia tego ostatniego Zarząd Województwa był obowiązany na podstawie art. 25 pkt 1 oraz art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza sprawa była już przedmiotem wyrokowania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który w wyniku złożonej przez Gminę O. skargi wyrokiem z dnia 10 marca 2010 r. sygn. akt VIII SA/Wa 101/10 uwzględnił skargę stwierdzając, że ocena projektu została sporządzona w sposób naruszający prawo i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia MJWPU w W.

W związku z powyższym Sąd orzekający w tej sprawie, w myśl art. 170 p.p.s.a., związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez WSA. Zakres związania dotyczy nie tylko sądu który je wydał, ale i stron, innych sądów i innych organów państwa, a także w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.

W wyroku z 10 marca 2010 r. WSA nakazał organowi ponownie rozpoznającemu sprawę zbadanie zaskarżonego protestu w kontekście niedokonania przez MJWPU odniesienia się do wszystkich zarzutów, w tym wskazania dlaczego w zaistniałym stanie faktycznym niemożności skorzystania z dofinansowania projektu w ramach PROW, projekt nie może być sfinansowany z RPO WM, chociaż są ku temu właśnie przesłanki formalne wynikające z przyjętej w ramach Działania 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa, demarkacji kwotowej. MJWPU nie odniosła się także do podnoszonych w proteście okoliczności, że powyższe było przesłanką uwzględnienia protestu przez Wojewodę M. w dniu (...) lutego 2009 r. w poprzednim naborze projektu. MJWPU, jako Instytucja Wdrażająca i Pośrednicząca, nie wskazała zarówno w piśmie z dnia (...) lipca 2009 r., jak i piśmie z dnia (...) sierpnia 2009 r. w rezultacie rozpoznania protestu, czy projekt zgodnie z wymogami opisanymi w Szczegółowym Opisie Priorytetów, został zweryfikowany na poziomie Urzędu Marszałkowskiego. Sąd uznał, że ogólnikowe stwierdzenie organu, że zasada równego traktowania polega na spełnieniu tych samych przesłanek przez wszystkich wnioskodawców jest enigmatyczne i nie spełniające kryteriów kompletności wyjaśnienia stronie motywów oceny. MJWPU nie wykonała żadnego z ww. zaleceń.

Skarga dotyczy oceny projektu o dofinansowanie zgłoszonego do konkursu ogłoszonego przez MJWPU jako Instytucję Wdrażającą, w oparciu o ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ogłoszony konkurs dotyczył Działania 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach RPO WM 2007-013. Instytucją zarządzającą tym programem jest Urząd Marszałkowski Województwa M., którego Zarząd jako organ wykonawczy dla celów prowadzenia i właściwej realizacji programów pomocowych określił przepisy dotyczące przeprowadzania konkursów. W rozpoznawanej sprawie zastosowane zostały:

1)

uchwała Nr 676/225/09 Zarządu Województwa M. z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa M. 2007 - 2013 ( Uszczegółowienie RPO WM);

2) Procedura odwoławcza dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM 2007 - 2013;

3)

uchwała Nr 5/08 Komitetu Monitorującego RPO WM 2007 - 2013 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów wyboru operacji finansowych w ramach RPO WM 2007 - 2013.

Uregulowania w sprawie Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WM dotyczące Działania 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa w części finansowej w pkt 29 wprowadzają demarkację kwotową realizowanych programów polegającą na tym, że:

1)

na obszarach objętych interwencją PROW są realizowane projekty o wartości / kwocie / dofinansowania powyżej 4 mln. PLN;

2)

projekty o wartości / kwocie / dofinansowania poniżej 4 mln PLN - tylko w przypadku, gdy gmina nie może już skorzystać ze wsparcia PROW.

Weryfikacja na poziomie Urzędu Marszałkowskiego czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał wsparcia / nie została zawarta z nim umowa w ramach PROW /.

Natomiast stosownie do przepisów regulujących procedurę odwoławczą, w przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawca otrzymuje od MJWPU informację, która zawiera w szczególności:

1)

uzasadnienie negatywnej oceny projektu;

2)

pouczenie o możliwości złożenia protestu od wyników oceny, ze wskazaniem terminu na jego wniesienie, sposobie wniesienia oraz właściwej instytucji do której należy ten środek wnieść / § 8 ust. 2 Procedury odwoławczej dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM /.

Natomiast stosownie do § 12 pkt 7 cyt. Procedury MJWPU odnosi się do każdego zarzutu wskazanego w proteście.

Przekładając to na niniejszą sprawę przede wszystkim stwierdzić należy, iż wbrew wytycznym wynikającym z wyroku WSA z dnia 10 marca 2010 r. MJWPU nie rozpoznała ponownie protestu, a poddała projekt ponownej ocenie (zresztą jeszcze bardziej lakonicznej niż pierwotna) odrzucając go z przyczyn formalnych. Jednocześnie pouczono skarżącą, że na danym etapie oceny projektu, wyniki oceny ponownie przeprowadzonej w efekcie uwzględnienia protestu są wiążące i nie przysługuje od nich dodatkowo żaden środek odwoławczy przewidziany w art. 30 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Informacja ta została udzielona z naruszeniem prawa.

Niewątpliwie pismo MJWPU z (...) maja 2010 r. zawiera określenie, iż protest został uwzględniony, to jednak jego wcześniejsza treść świadczy o odrzuceniu projektu z przyczyn formalnych. Doszło więc do oceny formalnej projektu o jakiej mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Procedury odwoławczej dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa M. 2007 - 2013, zamiast ponownego rozpatrzenia przez MJWPU protestu skarżącej zgodnie z wymogami § 7 - 16 Procedury odwoławczej i wydania w wyniku jego rozpatrzenia jednego z rozstrzygnięć przewidzianych w § 13 tej Procedury.

Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia pomimo jego wniesienia od negatywnej oceny wniosku i pomimo wytycznych Sądu wynikających z ww. wyroku narusza bezwzględnie obowiązujący przepis art. 30b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. stanowiący, iż system realizacji programu musi uwzględnić, co najmniej jeden środek odwoławczy oraz postanowienia § 7 - 16 Procedury odwoławczej.

Pouczenie, iż wyniki oceny ponownie przeprowadzonej w efekcie uwzględnienia protestu są wiążące i nie przysługuje od nich dodatkowo żaden środek odwoławczy w sytuacji, gdy faktycznie odrzucono projekt z przyczyn formalnych - stanowiło więc naruszenie prawa § 7 ust. 1, § 8 ust. 2 pkt 2 Procedury odwoławczej.

W toku ponownego rozpatrywania sprawy MJWPU winna zatem przeprowadzić procedurę odwoławczą zgodnie z wymogami zawartymi w przyjętej Procedurze odwoławczej, w szczególności winna bezzwłocznie rozpoznać protest skarżącego z (...) lipca 2009 r. i szczegółowo odnieść się do wszystkich zarzutów podniesionych w tym środku zaskarżenia. Dopiero uznanie, że zarzuty te nie są zasadne, może stanowić podstawę nie uwzględnienia protestu.

Poza tym pozostają nadal w mocy - wobec ich niewykonania przez MJWPU w W. - wszystkie uwagi, wytyczne, zalecenia zawarte w uzasadnieniu wyroku w sprawie sygnatura akt. VIII SA/Wa 101/10 WSA w Warszawie.

Mając powyższe na uwadze, Sąd w pkt 1 wyroku stwierdził, że ocena spornego projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia w zakresie rozpoznania protestu, za podstawę rozstrzygnięcia przyjmując art. 30c ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w zw. z art. 3 § 3 p.p.s.a.

O kosztach postępowania Sąd orzekł jak w pkt 2 wyroku na podstawie art. 200 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.