Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 grudnia 2007 r.
VIII SA/Wa 46/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Kramek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku L. i E. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sadowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania postanawia: 1. przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata 2. zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w R. o ustanowienie adwokata dla E.i L. W. (zam. (...)).

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem złożonym na urzędowym formularzu PPF E. i L. W. wystąpili do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata.

Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym i uzyskiwanych dochodach zawartego we wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz pisma poprzedzającego złożenie wniosku wynika, że oboje małżonkowie nie pracują, na ich utrzymaniu pozostaje dwoje dzieci - pełnoletnia, niepełnosprawna córka i siedmioletni syn. Źródłem utrzymania rodziny według oświadczenia jest zasiłek z Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej, renta socjalna niepełnosprawnej córki, zasiłek rodzinny, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny. Na potwierdzenie podawanych informacji załączono do wniosku zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu przez L.W. statusu osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku oraz zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, że w 2007 r. E.W. korzystała z pomocy w formie zasiłku okresowego, celowego, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, pomocy w zakresie dożywiania, a także świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego na syna D., dodatku do tego zasiłku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez syna, zasiłku pielęgnacyjnego na córkę M. i świadczenia pielęgnacyjnego.

Ponadto skarżący oświadczyli, że poza domem o powierzchni 50 m-powierzchni użytkowej i działką - 1248 m-, przeznaczoną do rehabilitacji córki, nie posiadają żadnego majątku ani oszczędności.

W myśl art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Zgodnie natomiast z art. 245 § 1-3 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 1 i 2).

Oceniając przedłożony przez skarżących wniosek, Sąd wziął pod uwagę dochód gospodarstwa domowego, który głównie pochodzi z zasiłków pomocy społecznej i jakkolwiek niektóre z przyznanych świadczeń maja charakter stały, to jednak są niewielkie w przeliczeniu na każdego członka czteroosobowej rodziny. Znaczenie również ma opisana sytuacja rodzinna, to że wnioskodawcy nie pracują, mają na utrzymaniu niepełnosprawną córkę, nie posiadają żadnych zasobów, oszczędności ani przedmiotów wartościowych. Sytuacja ta uzasadnia przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, bowiem - zdaniem Sądu - wnioskodawcy wykazali, że nie są w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania bez uszczerbku w utrzymaniu koniecznym siebie i rodziny.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w oparciu o powołane wyżej przepisy oraz zgodnie z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak, w sentencji.