VIII SA/Wa 451/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3075062

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 października 2020 r. VIII SA/Wa 451/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Fularski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 października 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze sprzeciwu M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) marca 2020 r. znak: (...) w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie rejestracji pojazdu postanawia: odrzucić sprzeciw.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., zwana dalej: "p.p.s.a.") sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Na podstawie art. 64b § 1 p.p.s.a. do sprzeciwu od decyzji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące skargi, zaś zgodnie z art. 64b § 2 p.p.s.a. sprzeciw od decyzji powinien czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, żądanie jej uchylenia oraz oznaczenie organu, który wydał zaskarżoną decyzję. W świetle art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a. pismo strony będącej osobą fizyczną powinno zawierać, w przypadku gdy jest pierwszym pismem w sprawie, numer PESEL.

Pismem z dnia 18 sierpnia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wykonując zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 28 lipca 2020 r., wezwał M. S. (dalej: "skarżący") do uzupełnienia braku formalnego sprzeciwu, poprzez nadesłanie numeru PESEL - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem jego odrzucenia.

Z adnotacji urzędu pocztowego dokonanej na potwierdzeniu odbioru przesyłki pocztowej zawierającej wezwanie Sądu wynika, że mimo dwukrotnej próby doręczenia tego pisma (pierwsze awizo z 21 sierpnia 2020 r., drugie awizo z 31 sierpnia 2020 r.) strona skarżąca nie podjęła tego pisma w terminie do 8 września 2020 r.

W związku z powyższym Sąd stwierdził, że wskazane powyższej wezwanie Sądu zostało skutecznie doręczone skarżącemu z dniem 4 września 2020 r. Siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu upłynął w niniejszej sprawie z dniem 11 września 2020 r.

W wyznaczonym przez Sąd terminie, skarżący nie uzupełnił braku formalnego sprzeciwu poprzez nadesłanie numeru PESEL.

Z tych względów, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 64b p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.