VIII SA/Wa 446/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2498622

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r. VIII SA/Wa 446/17

UZASADNIENIE

Sentencja

POSTANOWIENIE Dnia 24 maja 2018 r. Starszy referendarz sądowy Katarzyna Pakuła - Getka Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku (...) Sp. z o.o. z siedzibą w B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi (...) Sp. z o.o. w B. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) kwietnia 2017 r., nr (...) w przedmiocie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych postanawia: odmówić zmiany postanowienia starszego referendarza sądowego z dnia 8 grudnia 2017 r.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 8 grudnia 2017 r. starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odmówił (...) Sp. z o.o. z siedzibą w B. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym dotyczącym zwolnienia od kosztów sądowych.

Na powyższe postanowienie spółka nie wniosła sprzeciwu.

W dniu 18 kwietnia 2018 r. (data stempla biura podawczego) do Sądu wpłynął kolejny formularz wniosku PPPr., w którym (...) Sp. z o.o. z siedzibą w B., zwana dalej wnioskodawcą wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych.

Z nadesłanego formularza wynika, że Spółka obecnie nie prowadzi gospodarstwa rolnego. Podała, że jedyne wydatki są związane z obsługą korespondencji, które ponosi prezes z własnych środków. Zaznaczyła, że od kilku lat nie otrzymała dopłat z ARiMR, w związku z czym ponosi straty, a zobowiązania rosną, z tego względu nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych.

Wskazała, że wysokość kapitału zakładowego, majątku lub środków finansowych Spółki wynosi (...) złotych, zaś wartość środków trwałych (...) złotych. Strata za ostatni rok obrotowy według bilansu wynosiła (...) złotych. Oświadczyła, że konto bankowe Spółki zostało zamknięte.

Uzasadnienie prawne

W tym stanie faktycznym zważono, co następuje:

Przede wszystkim podkreślić należy, że wniosek (...) Sp. z o.o. z siedzibą w B. w zakresie dotyczącym zwolnienia od kosztów sądowych, jest drugim wnioskiem skarżącej w przedmiotowej sprawie. Postanowieniem z 8 grudnia 2017 r. starszy referendarz sądowy odmówił Spółce przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym dotyczącym zwolnienia od kosztów sądowych.

W takiej sytuacji kolejny wniosek strony w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych należy traktować jako wniosek o zmianę postanowienia z dnia 8 grudnia 2017 r. w trybie art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a.

Zgodnie z art. 246 § 2 pkt 2 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie prawnej bądź jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w zakresie częściowym następuje, gdy wnioskodawca wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 165 p.p.s.a. postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne. Przez pojęcie "zmiany okoliczności sprawy" w rozumieniu powołanego przepisu należy rozumieć zarówno zmiany stanu faktycznego jak i prawnego, uzasadniające zmianę dotychczasowego rozstrzygnięcia. W przypadku sprawy dotyczącej prawa pomocy, którego przyznania prawomocnie odmówiono, zmiany musiałyby być tego rodzaju, żeby w ich świetle przyznanie prawa pomocy stało się uzasadnione. Podkreślić ponadto należy, że z konstrukcji przepisu art. 246 p.p.s.a. wynika, że to na stronie spoczywa ciężar udowodnienia, że jej sytuacja ekonomiczna uzasadniania przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym zakresie, bądź też nastąpiła zmiana tej sytuacji w stopniu uzasadniającym przyznanie jej prawa pomocy pomimo poprzedniej negatywnej oceny zasadności wniosku.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy, stwierdzić należy, że Spółka w kolejnym wniosku o przyznanie prawa pomocy nie przedstawiła żadnych nowych okoliczności, które przemawiałyby za zmianą postanowienia z dnia 8 grudnia 2017 r. W szczególności nie wykazała, że jej sytuacja majątkowa uległa istotnej zmianie (pogorszeniu) w stosunku do tej, jaka była przedmiotem oceny zawartej w ww. postanowieniu.

Wskazać należy, iż informacje podane w nadesłanym formularzu są takie same jak dane wskazane w nadesłanym wcześniej do Sądu formularzu PPPr. Spółka nadal posiada kapitał zakładowy w wysokości (...) zł oraz wysokość środków trwałych w wysokości (...), co wykazywała we wcześniej złożonym wniosku. Spółka nadal posiada zamknięte konto bankowe oraz wykazuje straty za ostatni rok obrotowy. Jedyną zmianą jest wysokość straty za ostatni rok obrotowy, która w nadesłanym w 2017 r. formularzu wynosiła (...) zł, a obecnie wynosi (...) zł. Spółka nie prowadzi gospodarstwa rolnego i nie otrzymuje dopłat z ARiMR.

Oceniając sytuację materialną Spółki w oparciu o podane informacje i dostępne dokumenty uznano, że Spółka nie wykazała, aby jej sytuacja majątkowa i możliwości płatnicze uległy zmianie, w porównaniu do stanu podlegającego ocenie przy rozpoznaniu pierwotnego wniosku. Skarżąca nie wskazała żadnych nowych okoliczności, które uzasadniałyby zmianę ww. postanowienia.

Podkreślić należy, że skarżąca nadal pozostaje w obrocie prawnym jako przedsiębiorca. Spółka nie wskazała, żeby prowadzoną działalność zawiesiła, zlikwidowała, rozwiązała czy zgłosiła wniosek o upadłość. Skarżąca nie wykazała także, aby utraciła płynność finansową.

W takiej sytuacji nie ma podstaw do traktowania Spółki w szczególny sposób w stosunku do innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą poprzez zwolnienie strony z kosztów sądowych w sprawie. Jak podnosi się w orzecznictwie, przedsiębiorstwo, które nie wykazało, że utraciło płynność finansową i nadal funkcjonuje w obrocie gospodarczym, nawet pomimo trudności finansowych powinno partycypować w kosztach postępowania sądowego (por. postanowienie NSA z dnia 1 kwietnia 2008 r., sygn. akt I OZ 208/08). Za zasadnością uwzględnienia wniosku skarżącej nie przemawia także okoliczność posiadania wyższej straty przez Spółkę z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Strata nie musi oznaczać utraty płynności finansowej przez przedsiębiorcę i nie przesądza automatycznie o konieczności przyznania wsparcia ze środków publicznych. Strata powstaje wskutek nadwyżki kosztów uzyskania nad przychodem, a to skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania i nie świadczy o braku środków finansowych (por. postanowienia NSA: z dnia 9 września 2013 r., II GZ 489/13; z dnia 22 marca 2011 r., II GZ 112/11).

Zaznaczyć należy, że posiadany przez Spółkę majątek, tj. wartość środków trwałych oraz kapitał zakładowy jest w takiej samej wysokości jak majątek wskazany we wcześniejszym formularzu. Ponadto, zauważyć należy, że skarżąca uiściła w niniejszej sprawie wpis sądowy od skargi w wysokości (...) złotych. Stwierdzono zatem, że sytuacja majątkowa Spółka nie zmieniła się, a majątek jakim dysponuje pozwala pokryć koszty sądowe w niniejszej sprawie.

Zauważyć jednocześnie trzeba, że skarżąca Spółka w niniejszej sprawie ustanowiła adwokata z wyboru do prowadzenia sprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Powyższe świadczy także o możliwościach płatniczych Spółki.

Zdaniem referendarza sądowego brak jest podstaw do przyjęcia, że w sprawie doszło do zmiany okoliczności w rozumieniu art. 165 p.p.s.a. uzasadniających przyznanie stronie skarżącej prawa pomocy w żądanym zakresie.

W związku z powyższym na podstawie art. 165 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.