Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 listopada 2007 r.
VIII SA/Wa 444/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Kramek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z.K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Z.K. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...), nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji własnej o odmowie przyznania uprawnień kombatanckich postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 26 października 2007 r. złożonym na urzędowym formularzu Z.K. wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu skarżący wyjaśnił, że w związku z jego wnioskiem o doręczenie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem został wezwany do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w wysokości 100 zł. Wobec powyższego wskazał, że nie stać go na taki wydatek, bowiem jest emerytem i chciałby "skorzystać z dobrodziejstwa art. 245 § 3". Z treści wniosku wynika, że skarżący pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną. Źródłem utrzymania małżonków jest emerytura skarżącego w wysokości 1.400 zł brutto i renta żony w wysokości 600 zł brutto. Jako jedyny majątek wymieniono mieszkanie o powierzchni 40 m-.

W myśl art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Zgodnie zaś z art. 245 § 1-3 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Opłatami sądowymi są wpis i opłata kancelaryjna (art. 211 § 1)

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 1 i 2).

Sformułowanie "gdy wykaże" oznacza, że to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek udowodnienia bądź uprawdopodobnienia, że znajduje się on w tej szczególnej sytuacji, która uprawnia do skorzystania z prawa pomocy.

W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki do przyznania wnioskodawcy prawa pomocy poprzez częściowe zwolnienie od kosztów sądowych, które sprowadzają się obecnie do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za sporządzenie i doręczenie uzasadnienia orzeczenia. Jak wynika z danych zawartych we wniosku dochód dwuosobowego gospodarstwa domowego skarżącego stanowi kwota 2.000 zł brutto, przy czym skarżący w przedłożonym formularzu nie wykazał poprzez wyszczególnienie wysokości wszystkich niezbędnych wydatków, że ich skala uniemożliwia zaoszczędzenie takiej części uzyskiwanego dochodu, która pozwalałaby na poniesienie opłaty kancelaryjnej, a także że uiszczenie tej kwoty spowoduje uszczerbek w utrzymaniu koniecznym skarżącego i jego rodziny.

W konsekwencji, nie znajdując podstaw do przyznania prawa pomocy, na podstawie wymienionych przepisów oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono, jak w sentencji.