VIII SA/Wa 443/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2493090

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2018 r. VIII SA/Wa 443/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Kot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi W. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad i grudzień 2009 r. postanowił:

1)

odrzucić skargę kasacyjną;

2)

zwrócić W. M. kwotę (...) zł ((...) złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.; dalej: "uppsa") skarga, skarga kasacyjna, zażalenie i skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Pismem z 5 maja 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej także jako "Sąd"), wykonując zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z 4 maja 2016 r., wezwał adwokata P. S. jako pełnomocnika W. M. (dalej: "skarżąca") do uzupełnienia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem jej odrzucenia.

Pełnomocnikowi skarżącej prawidłowo doręczono powyższe wezwanie 9 maja 2016 r. (k. 80 akt sądowych). Wyznaczony przez Sąd termin upłynął zatem 16 maja 2016 r. Tymczasem brakującą kwotę wpisu sądowego od skargi kasacyjnej uiszczono w dniu 17 maja 2016 r. (zob.k. 82 akt sądowych), a zatem z jednodniowym przekroczeniem terminu przewidzianego do dokonania tej czynności.

Z tych względów, na podstawie art. 220 § 3 uppsa, Sąd orzekł, jak w pkt 1 sentencji postanowienia. Na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 uppsa Sąd orzekł, jak w pkt 2 sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.