Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920098

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2012 r.
VIII SA/Wa 439/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Nawrot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. B., A. B., Z. S. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) marca 2012 r. znak (...) w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej postanawia: odmówić zawieszenia postępowania sądowego

Uzasadnienie faktyczne

Pismami z (...) kwietnia 2012 r. i (...) maja 2012 r. (daty nadania) odpowiednio Z. S. oraz J. B. i A. B. (skarżący) wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem organu skargę na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Minister, organ odwoławczy) z (...) marca 2012 r. w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

W odpowiedzi na skargi Minister wniósł o ich oddalenie oraz o zwieszenie postępowania do czasu rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji organu I instancji tj. decyzji Wojewody (...) Nr (...) z (...) października 2010 r., znak (...) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi krajowej nr S7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku: koniec obwodnicy R. - granica województwa (...) - etap I - od k.m. (...) do k.m. (...)".

W odpowiedzi na wezwanie Sądu do złożenia odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem orzeczenia o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wraz ze zwrotnymi potwierdzeniami odbioru stron postępowania, organ odwoławczy wskazał (pismo z (...) czerwca 2012 r.), iż obecnie prowadzi postępowanie wyjaśniające, którego celem jest zbadanie kwestii formalnych dopuszczalności wniosku o stwierdzenie nieważności ww. decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Brak jest podstaw do zawieszenia postępowania sądowego.

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, zwana dalej p.p.s.a.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Przepis ten nie ma zastosowania w niniejszej sprawie, bowiem rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy nie zależy od wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji organu I instancji z (...) października 2010 r. w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dla Sądu kwestią wstępną jest wyłącznie takie zagadnienie, którego rozstrzygnięcie jest niezbędne dla sformułowania wypowiedzi, czy zaskarżony akt jest zgodny z prawem. Nie uzasadnia zatem zawieszenia postępowania okoliczność jednoczesnego postępowania nieważnościowego, ponieważ Sąd jest w stanie samodzielnie dokonać ustaleń koniecznych do rozstrzygnięcia sprawy.

Ponadto zgodnie z art. 124 § 1 pkt 6 p.p.s.a., sąd zawiesza postępowanie z urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 56 p.p.s.a., tj. w razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania. Sąd nie dopatrzył się podstawy do zawieszenia postępowania także na tej podstawie. W niniejszej sprawie skarga nie została wniesiona po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu stwierdzenia nieważności decyzji.

Wprawdzie jak wynika z akt sprawy sądowoadministracyjnej, wniosek A. N.,

D. S., D. P., M. P. i W. P. o stwierdzenie nieważności decyzji organu I instancji wniesiony został (...) listopada 2011 r., natomiast skargi nadane zostały w dniach (...) kwietnia 2012 r. i (...) maja 2012 r. to jednak do dnia ich wniesienia do organu, postępowanie nieważnościowe nie zostało wszczęte. Powyższe stanowi negatywną przesłankę zawieszenia postępowania na podstawie art. 124 § 1 pkt 6 p.p.s.a.

Mając na względzie powyższe okoliczności, Sąd działając na podstawie art. 131 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.