Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 października 2007 r.
VIII SA/Wa 434/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Owsińska-Gwiazda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 października 2007 r. sprawy ze skargi Z.P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) maja 2007 r., nr (..) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ze sprzedaży nieruchomości za 2006 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 27 czerwca 2007 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga Z.P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) maja 2007 r., nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ze sprzedaży nieruchomości za 2006 r.

Zarządzeniem z dnia 28 czerwca 2007 r. Sąd zobowiązał skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 500 złotych, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

W dniu 11 lipca 2007 r. skarżąca złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu sądowego (k. 18).

Zarządzeniem referendarza sądowego z dnia 10 sierpnia 2007 r. powyższy wniosek został pozostawiony bez rozpoznania, w związku z powyższym Z.P. została wezwana do wykonania zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 28 czerwca 2007 r. dotyczącego wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało prawidłowo doręczone skarżącej w dniu 10 września 2007 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 34).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Natomiast zgodnie z art. 220 § 1 powołanej ustawy Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 powołanej ustawy).

Jak wynika z akt sprawy skarżąca została prawidłowo wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 500 złotych, a termin do dokonania tej czynności upłynął w dniu 17 września 2007 r. Do dnia 4 października 2007 r. w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano przedmiotowej wpłaty (k. 39)

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Sąd na mocy art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.