Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 listopada 2007 r.
VIII SA/Wa 420/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Kramek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku S.M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi S.M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportu za 2003 r. postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 27 września 2007 r. sygn. akt VIII SA/Wa 420/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę S.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportu za 2003 r. Wnioskiem z dnia 31 października 2007 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) S.M. zastępowany przez ojca D.M. wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w związku z zamiarem wniesienia skargi kasacyjnej.

W uzasadnieniu wniosku wyjaśniono, że skarżący jest osobą samotną, zamieszkującą wspólnie z rodzicami, jednakże prowadzącą odrębne gospodarstwo domowe i aktualnie przebywającą za granicą. Z treści wniosku wynika także, że skarżący prowadzi działalność gospodarczą, która nie przynosi dochodów, wobec czego jest on w trudnej sytuacji materialnej.

W związku z powziętymi wątpliwościami, co do możliwości płatniczych skarżącego został on wezwany do uzupełnienia wniosku poprzez nadesłanie zeznania podatkowego za 2006 r., wskazania wysokości aktualnie osiąganych miesięcznych dochodów, nadesłania wyciągów z rachunków bankowych za ostatnie trzy miesiące oraz wskazania innych okoliczności uzasadniających wniosek.

W odpowiedzi działający w imieniu skarżącego D.M. nadesłał zeznanie podatkowe skarżącego, z którego wynika, że w 2006 osiągnął on dochód brutto w wysokości 16.038,53 zł, a także wyciąg z rachunku bankowego z dodatnim saldem końcowym na dzień 18 listopada 2007 r. w wysokości 821,80 zł.

W myśl art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Zgodnie zaś z art. 245 § 1-3 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 1 i 2).

Wskazać w tym miejscu należy, że do oceny zdolności ponoszenia przez wnioskodawcę kosztów postępowania sądowego niezbędne jest jego współdziałanie w tym zakresie, ciężar bowiem dowodu wykazania okoliczności uzasadniających przyznanie prawa pomocy spoczywa na stronie składającej wniosek (por. postanowienie NSA z dnia 18 czerwca 2004 r., sygn. akt FZ 165/04). Skarżący składając wniosek nie zadośćuczynił w pełni wezwaniu do przedstawienia dodatkowych informacji dotyczących jego sytuacji materialnej. Nie wyjaśnił bowiem jak kształtują się jego aktualne dochody zważywszy na fakt, że przebywa on za granicą (Wielka Brytania). Nie wskazał również, czy jego wyjazd za granicę ma charakter zarobkowy czy też inny. Ponadto z przedłożonego zeznania podatkowego za 2006 r. nie wynika, aby prowadzona działalność gospodarcza przynosiła skarżącemu istotnie same straty.

Zasadnicze jednak znaczenie dla oceny wniosku skarżącego ma okoliczność, że posiada on środki zgromadzone na rachunku bankowym, w wysokości 821 zł, co w sytuacji nie przedstawienia żadnych kosztów utrzymania, pozwala na wniosek, że środki te są wolne i mogą być przeznaczone na opłacenie w sprawie profesjonalnego pełnomocnika, posiadanie bowiem przez stroną jakichkolwiek oszczędności wyklucza w zasadzie możliwość przyznania prawa pomocy.

W konsekwencji, wobec niewykazania przez stronę przesłanek uzasadniających przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym zakresie, na podstawie wymienionych przepisów oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono, jak w sentencji.