Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2482472

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 kwietnia 2018 r.
VIII SA/Wa 416/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Owsińska-Gwiazda.

Sędziowie WSA: Leszek Kobylski (spr.), Iwona Szymanowicz-Nowak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2018 r. w Radomiu sprawy ze skargi Gminy (...) na decyzję Zarządu Województwa (...) z dnia (...) kwietnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 1 grudnia 2016 r. Gmina G. wystąpiła do Zarządu Województwa (...) o przyznanie pomocy finansowej w kwocie (...) zł na operację pn. "Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy G." w ramach operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy na ww. cele ustalono na dzień 10 października 2016 r. Natomiast zasady oceny wniosków pod kątem spełniania kryteriów wyboru zawarte zostały w § 11-13 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1182), dalej: rozporządzenie z 2016 r.

W wyniku przeprowadzonej oceny wniosku Gminy G. operacja skarżącej uzyskała łącznie 23,5 pkt, w tym za "wskaźnik skanalizowania gminy" o którym mowa w § 11 ust. 4 pkt 4 i 6 powołanego rozporządzenia - 2 pkt. Pismem z dnia 25 kwietnia 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa (...) w W. poinformował Gminę G. o ostatecznym stanowisku w zakresie punktacji wniosku złożonego przez ww. gminę. W piśmie stwierdzono, że punktacja za "wskaźnik skanalizowania gminy" G. została przeprowadzona w sposób prawidłowy i obliczona na podstawie danych GUS dostępnych na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy tj. na dzień 10 października 2016 r. GUS na dzień rozpoczęcia naboru danych nie dysponował danymi, jakie zostały mu przekazane przez Gminę G. pismem znak (...) w dniu (...[ stycznia 2017 r. Biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności, organ wskazał, że nie przychyli się do prośby Gminy G. dotyczącej uwzględnienia skorygowanego wskaźnika skanalizowania gminy.

W treści pisma organ przytoczył przepis § 11 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarko wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1182 oraz z 2017 r. poz. 164), jeżeli wyrażony w% iloraz liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej znajdującej się na obszarze, o którym mowa w § 4 pkt 4, na którym jest planowana realizacja operacji i liczby mieszkańców na tym obszarze, zwany dalej "wskaźnikiem skanalizowania gminy", według danych GUS - w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki ściekowej, wynosi:

nie więcej niż 20% - 4 punkty, powyżej 20% i nie więcej niż 30% - 2 punkty, powyżej 30% i nie więcej niż 40% - 1 punkt;

Przy czym należy wyraźnie podkreślić, iż z powyższego kryterium "wskaźnika skanalizowania gminy" oraz analogicznie z dwóch kolejnych kryteriów wymienionych w § 11 ust. 4 pkt 4 i 6 rozporządzenia, jednoznacznie wynika, że wskaźniki powinny być obliczane na podstawie danych GUS dostępnych na dzień rozpoczęcia nabory wniosków o przyznanie pomocy.

W tej sytuacji przy dokonanej ocenie, prawidłowo przyjęto dla kryterium dotyczącego "wskaźnika skanalizowania gminy" dane źródłowe pochodzące z powszechnie dostępnych na dzień 10 października 2016 r. (dzień rozpoczęcia naboru wniosków), zasobów GUS.

Pismem z dnia 4 maja 2017 r. pełnomocnik Gminy G. wezwał organ do uwzględnienia skorygowanego wskaźnika skanalizowania gminy.

W odpowiedzi na powyższe, pismem z dnia 18 maja 2017 r. organ poinformował Gminę G. o jego negatywnym rozpatrzeniu. Uzasadniając Instytucja Zarządzająca wskazała, iż ustalając wskaźniki zwodociągowania lub skanalizowania obszaru gminy była zobowiązana do uwzględnienia danych GUS dostępnych w Banku Danych Lokalnych, na dzień rozpoczęcia terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy, co w niniejszej sprawie miało miejsce w dniu 10 października 2016 r. Wskaźnik skanalizowania Gminy G. dostępny na dzień przeprowadzenia weryfikacji punktowej wniosków, był taki sam, jak na dzień rozpoczęcia terminu ich naboru, a powoływana przez stronę skarżącą korekta wskaźników zwodociągowania miała miejsce po dniu 31 stycznia 2017 r.

Nie zgadzając się z takim rozstrzygnięciem pismem z dnia 24 maja 2017 r. Gmina G. (dalej także jako: "skarżąca") złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę.

W skardze reprezentujący Gminę profesjonalny pełnomocnik będący radcą prawnym wniósł o zobowiązanie przez Sąd Samorządu Województwa (...) do uwzględnienia skorygowanego wskaźnika skanalizowania Gminy G.

W uzasadnieniu skargi jej autor podtrzymał argumentację oraz twierdzenia zawarte w przedsądowym wezwaniu, w szczególności podniósł, że w zakresie skanalizowania Gminy G. GUS podał niewłaściwe dane (zawyżone). Dane zamieszczone przez GUS w Banku Danych Lokalnych nie wynikały z informacji przekazanych przez gminę i na skutek interwencji gminy dokonano korekty tego wskaźnika.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie. Podtrzymując argumentację zawartą w zaskarżonym rozstrzygnięciu, dodatkowo wskazał, że nie ma możliwości przyjęcia wskaźnika skanalizowania Gminy G., zaktualizowanego w dniu 13 stycznia 2017 r. Wskaźnik skanalizowania gminy, pochodzi z danych GUS i w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej powinien być obliczony na podstawie danych GUS dostępnych na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy. Ponadto organ wskazał, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 z późn. zm.), organy administracji publicznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Komisja Nadzoru Finansowego, a także inne państwowe lub samorządowe osoby prawne, organy rejestrowe oraz inne podmioty prowadzące rejestry urzędowe przekazują lub udostępniają nieodpłatnie służbom statystyki publicznej zgromadzone dane administracyjne w szczegółowym zakresie, postaci i terminach, określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, w szczególności w postaci zbiorów danych z systemów teleinformatycznych, w tym wyników pomiarów, danych monitoringu środowiska, a w przypadku braku systemu teleinformatycznego - w innej utrwalonej postaci.

Z powyższych przepisów wynika, iż to na Gminie G. ciąży obowiązek przekazywania do GUS prawidłowych danych, w tym także dotyczących zwodociągowania i skanalizowania gminy. Następnie dane te są publikowane przez GUS.

Samorząd Województwa (...) stoi na stanowisku, że punktacja za wskaźnik skanalizowania Gminy G. została przeprowadzona zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach Poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Wskaźniki powinny być obliczane na podstawie danych GUS dostępnych na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy. Kolejność udzielania pomocy jest ustalana na podstawie sumy przyznanych punktów za poszczególne kryteria wyboru operacji oraz kryteria dotyczące specyfiki regionu, określone dla poszczególnych województw na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz w dokumentach złożonych wraz z tym wnioskiem. Punktacja przeprowadzona została na podstawie danych zawartych we wniosku oraz na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów, natomiast w ocenie Samorządu Województwa (...) zmiana punktacji nie jest dopuszczalna na tym etapie postępowania, gdyż wskaźnik skanalizowania gminy powinien być obliczony na podstawie danych GUS dostępnych na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1066, z późn. zm.), sądy administracyjne kontrolują działalność administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Oznacza to, że w postępowaniu sądowym nie mogą być brane pod uwagę argumenty natury słusznościowej, czy celowościowej. Badana jest wyłącznie legalność aktu administracyjnego, czyli prawidłowość zastosowania przepisów prawa do zaistniałego stanu faktycznego, trafność ich wykładni oraz prawidłowość przyjętej procedury.

W przepisie art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) - dalej: p.p.s.a., określony został przez ustawodawcę katalog spraw, w których działalność administracji publicznej poddana została kontroli sądowej, przy czym na zasadzie art. 3 § 3 p.p.s.a., sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę i stosują środki określone w tych przepisach.

Na tej właśnie podstawie ocenie Sądu podane zostało zaskarżone w niniejszej sprawie pismo (czynność) Zarządu Województwa (...) z dnia 25 kwietnia 2017 r., stanowiące informację o odmowie uwzględnienia skorygowanej wielkości wskaźnika skanalizowania Gminy G. w zakresie oceny wniosku o uzyskanie pomocy finansowej na zrealizowanie projektu pn. "Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy G.". Wniosek został złożony w ramach naboru wniosków na operację typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego działaniem "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" w ramach Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaskarżona czynność jest kontrolowana przez Sąd pod kątem jej zgodności z przepisami prawa materialnego oraz z przepisami postępowania, którymi są regulacje ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 562 z późn. zm., dalej: "ustawa") oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1182 z późn. zm., dalej: "rozporządzenie").

W niniejszej sprawie skarżąca Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy, tj. wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Do odmowy przyznania tej pomocy oraz ustalenia właściwości sądu do kontroli jej legalności znajdowały zatem zastosowanie regulacje wskazanego przez organ art. 35 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym w przypadku, gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy w ramach działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b, pkt 4, 5, 6 lit. d, pkt 7, 13 i 14, podmiot właściwy w sprawie o przyznanie pomocy informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, o odmowie jej przyznania z podaniem przyczyn odmowy. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy, w takim przypadku podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy przysługuje prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., a więc po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa w trybie art. 52 § 3 w zw. z art. 53 § 2 p.p.s.a. (w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 czerwca 2017 r., które znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie).

Oceniając dopuszczalność wniesienia skargi Sąd stwierdził, że spełnione zostały wymogi formalne, gdyż poprzedzona została ona właściwym wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa. Jednocześnie, przeprowadzona kontrola legalności zaskarżonej czynności o odmowie przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania objętego programem określonym w ustawie wykazała, że rozstrzygnięcie to nie narusza przepisów prawa materialnego bądź przepisów postępowania w jakimkolwiek stopniu uzasadniającym uwzględnienie skargi. Sąd nie stwierdził nieprawidłowości zarówno co do prowadzenia w sprawie postępowania, jak i w zakresie zastosowania do ustalonego stanu faktycznego przepisów prawa materialnego w stopniu uzasadniającym jego uchylenie. Z tego powodu Sąd uznał, że zaskarżona czynność - odmowa przyznania pomocy finansowej skarżącej Gminie, jest prawidłowa.

Dokonując oceny legalności przeprowadzonego w sprawie postępowania należy mieć na uwadze szczególne uregulowania, jakie w tym zakresie zostały zawarte w art. 34 ustawy, a zawłaszcza w ust. 2 i ust. 3 tego przepisu, z których wynika, że do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7, nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępniania akt, skarg i wniosków, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, a także, że przepisy art. 27 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, a właściwość miejscową organu ustala się według miejsca realizacji operacji. Zgodnie z zastrzeżeniem dotyczącym odpowiedniego stosowania przepisów art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy, uwzględnienia też wymaga, że według tego przepisu, w postępowaniu o przyznanie pomocy organ, przed którym toczy się postępowanie stoi na straży praworządności; jest obowiązany w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy; udziela stronom, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania; zapewnia stronom, na ich żądanie, czynny udział w każdym stadium postępowania i na ich żądanie przed wydaniem decyzji administracyjnej umożliwia wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także, że przepisu art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się, natomiast strony oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu są obowiązane przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek, a ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.

Na gruncie powyższych unormowań nie budzi wątpliwości, że w zakresie prowadzenia postępowania w przedmiotowej sprawie istnieją odmienności w stosunku do regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego. Przede wszystkim ustawodawca nie przewidział obowiązywania zasady prawdy obiektywnej, określonej w art. 7 k.p.a., ustalając, że organy prowadzące postępowanie zobowiązane są jedynie do wyczerpującego rozpatrzenia materiału dowodowego. Nie nałożył natomiast na organy obowiązku wyczerpującego zebrania materiału dowodowego. Jednocześnie przyjął zasadę, że ciężar dowodu spoczywa na osobie, która z tego faktu będzie wywodzić skutki prawne. Konsekwencją tego jest przeniesienie na wnioskodawcę inicjatywy dowodowej w zakresie wykazania spełnienia warunków przyznania wnioskowanej pomocy oraz jednoczesny brak po stronie organu obowiązku aktywnego poszukiwania dowodów na tę okoliczność, a także działania z urzędu w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. Stosownie bowiem do zasady praworządności, o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy, a którą należy rozumieć jako działanie organów na podstawie przepisów prawa, organ powinien wprawdzie podejmować działania zmierzające do załatwienia sprawy zgodnie ze stanem faktycznym, niemniej jednak, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy, to na wnioskodawcy ciążył obowiązek udowodnienia spełnienia kryteriów przyznania pomocy. Ograniczone zostały również zasada czynnego udziału stron w postępowaniu i zasada udzielania informacji, przez ustalenie, że organ zobowiązany jest do ich przestrzegania tylko na żądanie strony.

Badając legalność zaskarżonej czynności wskazać w tym miejscu należy, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy, pomoc jest przyznawana w razie spełnienia warunków określonych nie tylko w wymienionych przepisach unijnych i w przepisach ustawy, ale również w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy. Na podstawie zawartej w ostatnio wskazanym przepisie delegacji ustawowej dla ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, wydane zostało wyżej wskazane rozporządzenie z 14 lipca 2016 r., które określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania wskazanego w art. 3 ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy.

Treść § 2 i 3 rozporządzenia wskazuje, iż jest to pomoc szczególna, a jej zakres przedmiotowy i podmiotowy jest ograniczony, gdyż przeznaczona jest na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych, o którą ubiegać może się wyłącznie gmina, spółka, w której jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego lub związek międzygminny. Z określonego w § 8 rozporządzenia trybu przyznawania pomocy wynika, iż jest ona przyznawana na wniosek składany w formie pisemnej, na formularzu udostępnionym wcześniej przez organ. Wniosek ten zawiera dane niezbędne do jej przyznania, a do wniosku dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy. Z kolei treść § 11 rozporządzenia prowadzi do konstatacji, iż w pierwszym stadium postępowania właściwy organ dokonuje oceny wniosków o przyznanie pomocy, przyznając planowanej operacji punkty według kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów dotyczących specyfiki regionu określonych dla poszczególnych województw, określonych § 11 ust. 4 i 5 rozporządzenia. Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia, suma uzyskanych punktów stanowi podstawę do ustalenia kolejności przysługiwania pomocy, przy czym stosownie do ust. 9 tego przepisu, pomoc może być przyznana na realizację operacji, która uzyskała co najmniej 12 punktów.

O przyznaniu pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, które przyznawane są na podstawie następujących kryteriów:

1)

podstawowego dochodu podatkowego gminy, w której planowana jest realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczonego zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze - w zależności od procentowego stosunku do średniej krajowej - 1, 2 lub 4 punkty;

2)

średniej stopy bezrobocia w powiecie, na którego obszarze jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia terminu naboru wniosków - równej lub wyższej średniej krajowej stopie bezrobocia w tym okresie - 1 punkt;

3)

planowania operacji na obszarze gminy, na którym jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazanych w programie wodno-środowiskowym kraju, o którym mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - 5 punktów.

4)

wskaźnika zwodociągowania gminy, według danych GUS dostępnych na dzień rozpoczęcia naboru wniosków, w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki wodnej - 2, 4 lub 6 punktów;

5)

wskaźnika skanalizowania gminy, według danych GUS, w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki ściekowej - 1, 2 lub 4 punkty;

6)

wskaźnika zwodociągowania gminy, według danych GUS, w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki ściekowej - od 1 do 2 punktów;

7)

operacja dotyczy łącznie gospodarki wodnej i ściekowej - 1,5 punktu;

8)

operacja będzie realizowana w związku z tworzeniem pasywnej infrastruktury szerokopasmowej w lub na obszarze realizacji operacji funkcjonuje sieć szerokopasmowa - 0,5 punktu.

W myśl § 11 ust. 5 pkt 8 rozporządzenia punkty przyznaje się ponadto według kryteriów dotyczących specyfiki regionu, określonego dla poszczególnych województw - w przypadku województwa mazowieckiego

a)

średnia gęstość zaludnienia gminy, na której obszarze jest planowana realizacja operacji, według danych GUS, wynosi:

- co najmniej 60 osób na km2 - 4 punkty,

- od 25 do 59 osób na km2 - 2 punkty,

b)

realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której znajduje się co najmniej jedna z form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody - 3 punkty,

c)

realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której liczba miejscowości, według stanu na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy, wynosi:

- powyżej 25 - 5 punktów,

- nie mniej niż 15 i nie więcej niż 25 - 3 punkty,

- nie mniej niż 10 i nie więcej niż 14 - 1 punkt;

Zgodnie z § 11 ust. 8 rozporządzenia, w przypadku kryteriów, o których mowa w ust. 4 pkt 4-6 oraz w ust. 5 pkt 5 lit. b, pkt 8 i pkt 11 lit. c i d, przyznając punkty planowanej operacji dotyczącej łącznie gospodarki wodnej i ściekowej, uwzględnia się wyższą sumę punktów uzyskanych za kryteria dotyczące gospodarki wodnej albo za kryteria dotyczące gospodarki ściekowej.

Zauważyć należy również, że ocena wniosków na omawianym etapie postępowania jest formalistyczna, o czym przesądzają przepisy § 11 ust. 2 i 3 rozporządzenia, stanowiące, że w sytuacji, gdy dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy i dokumentach dołączonych do wniosku są rozbieżne, punkty przyznaje się na podstawie danych zawartych w dołączonych dokumentach, natomiast jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie przyznaje się punktów za to kryterium.

Z powyższego wynika zatem jednoznacznie, że ustalając liczbę punktów organ konfrontuje treść wniosku z przedłożoną dokumentacją, przyporządkowując określoną liczbę punktów do poszczególnych kryteriów, wymienionych w § 11 ust. 4 i 5 rozporządzenia. Organ nie prowadzi natomiast samodzielnie postępowania wyjaśniającego, czy spełnione są te kryteria wyboru operacji przewidziane rozporządzeniem, których wnioskodawca nie wskazał we wniosku, albo nie udokumentował w odpowiedni sposób.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy Sąd stwierdził, że jak wynika z załączonej do skargi dokumentacji, w ramach dokonanej oceny punktowej wniosku skarżąca Gmina uzyskała łącznie 23,5 pkt. Kwestią sporną w rozpoznawanej sprawie jest punktacja za wskaźnik skanalizowania Gminy G. za 2014 r. Organ za powyższe kryterium przyznał Gminie G. 2 pkt w związku ze stwierdzeniem, że wskaźnik ten wynosi 24,73%. Skarżąca Gmina wywodząc, że wskaźnik ten pismem GUS z dnia 31 stycznia 2017 r. został skorygowany i wyniósł 19,43%, wskazuje, że punktacja powinna za to kryterium wynosić 4 pkt Powyższe uzasadnia regulacją § 11 ust. 4 pkt 5 cyt. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z którym wyrażony w% iloraz liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej znajdującej się na obszarze, o którym mowa w § 4 pkt 4, na którym jest planowana realizacja operacji, i liczby mieszkańców na tym obszarze, zwany dalej "wskaźnikiem skanalizowania gminy", według danych GUS - w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki ściekowej, wynosi:

a)

nie więcej niż 20% - 4 punkty,

b)

powyżej 20% i nie więcej niż 30% - 2 punkty,

c)

powyżej 30% i nie więcej niż 40% - 1 punkt;

W ocenie skarżącej Gminy przyjęty przez Instytucję Zarządzającą na dzień składania wniosku, wskaźnik skanalizowania Gminy G. na koniec 2014 r., wynoszący, zgodnie z danymi udostępnionymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) - 19,43%, a co za tym idzie niższy od wskaźnika skanalizowania podanego pierwotnie a wynoszącego 24,73%, co potwierdza pismo GUS z dnia 31 stycznia 2017 r., z którego wynika fakt dokonania korekty tej wartości na rok 2014. Tym samym w ocenie skarżącej, wobec skorygowania powyższego wskaźnika organ administracji winien nie tyle kierować się dosłownym brzmieniem § 11 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia, a jego wykładnią celowościową, z którą realizacja przedmiotowego programu winna opierać się na rzeczywistych danych, obrazujących sytuację infrastrukturalną gmin i ich potrzeby zgodnie ze stanem faktycznym.

Powyższe stanowisko, w ocenie Sądu uznać należy za chybione, a dokonaną przez organ ocenę w powyższym zakresie uznać za prawidłową. Podkreślenia wymaga, że kryteria oceny wniosku zostały precyzyjnie i wyczerpująco ustalone w rozporządzeniu i są one dla organu wiążące. Jak już bowiem zaznaczono wcześniej, przepis § 11 rozporządzenia jednoznacznie określa, jaką ilość punktów może uzyskać dany wniosek oraz jaka jest wymagana minimalna ilość punktów będąca warunkiem przyznania pomocy. Ponadto jak już wcześniej wskazano, określone w § 11 ust. 4 pkt 5 kryterium procentowego wskaźnika skanalizowania gminy, które w niniejszej sprawie jest kwestionowane przez skarżącą, ocenia się na podstawie danych GUS dostępnych na dzień rozpoczęcia naboru wniosków, którym w przedmiotowym stanie faktycznym, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa (...) był dzień 10 października 2016 r. W tej dacie, w prowadzonym przez GUS ogólnodostępnym internetowym zbiorze informacji - Banku Danych Lokalnych (BDL), udostępniony wskaźnik wynosił 24,73%. Powyższa okoliczność nie jest kwestionowana zarówno przez skarżącą, która sama przyznaje, iż wartość ta opierała się na nieprawidłowych wyliczeniach, niezgodnych ze stanem faktycznym, jak i wynika z korespondencji pomiędzy Zarządem Województwa (...), Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i GUS, nadesłanej do akt sprawy wraz z udzieloną odpowiedzią na skargę. Z treści skargi oraz załączonych do sprawy dokumentów wynika, iż dokonana przez skarżącą weryfikacja tych danych nastąpiła po dacie rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy.

W następstwie powyższego pismem z dnia 20 lutego 2017 r. skarżąca wystąpiła o korektę wartości wskaźnika skanalizowania. Tym samym zarówno na dzień rozpoczęcia naboru wniosków (10 października 2016 r.), jak i na dzień przeprowadzonej oceny wniosku skarżącej dostępny na stronie internetowej BDL wskaźnik zwodociągowania gminy, który Instytucja Zarządzająca była zobowiązana uwzględnić, wynosił 24,73%. Mając powyższe na uwadze nie można zatem zarzucić organowi, że dokonał nieprawidłowych ustaleń i błędnej oceny w zakresie kryterium, o którym mowa w § 11 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia. Skoro bowiem z ogólnodostępnych danych w powyższym zakresie, zamieszczonych na stronie internetowej organu właściwego do ich gromadzenia oraz publikacji, wynikało, że w dacie, o której mowa w § 11 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia wskaźnik skanalizowania Gminy G. na koniec roku 2014 wynosił 24,73%, a co za tym idzie organ prawidłowo nie przyznał w tym zakresie 4 spornych punktów.

Tym bardziej, co w sprawie istotne niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym dane, co do wskaźnika skanalizowania Gminy G. zostały przekazane do GUS przez samą skarżącą, w ramach złożonego przez nią formularza SG-01 za 2014 r. Dane te zostały skorygowane dopiero pismem skarżącej z dnia 13 stycznia 2017 r.,

a więc już po dacie złożenia przez Gminę wniosku o przyznanie pomocy i po dacie rozpoczęcia naboru tych wniosków.

Reasumując stwierdzić należy, że dokonując oceny wniosku skarżącej Gminy według obowiązujących kryteriów wyboru, organ nie naruszył przepisów prawa.

W wyniku przeprowadzonej oceny planowana operacja uzyskała łączną liczbę 23,5 pkt, co skutkowało umieszczeniem operacji skarżącej na liście zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy w pierwszym naborze wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego działaniem "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" w ramach Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przyjętej uchwałą Zarządu Województwa (...). Skarżąca nie kwestionowała punktacji przyznanej za pozostałe kryteria, niemniej jednak liczba uzyskanych punktów została zweryfikowana przez Sąd, który nie dostrzegł wadliwości w tym zakresie, jak również nie dopatrzył się innych naruszeń przepisów prawa uzasadniających uchylenie zaskarżonej czynności.

Mając na uwadze powyższe należało uznać, że skarga nie ma uzasadnionych podstaw, stąd Sąd skargę oddalił na podstawie art. 151 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.