Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 września 2007 r.
VIII SA/Wa 414/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Wroczyński (spr.).

Sędziowie WSA: Iwona Owsińska-Gwiazda, Asesor Artur Kot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 września 2007 r. sprawy ze skargi S. G. na zarządzenie Wójta Gminy O. z dnia (...) marca 2007 r. nr (...) w przedmiocie nadania statutu dla Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty G. we wsi O. postanawia

1)

umorzyć postępowanie;

2)

zasądzić od Wójta Gminy O. na rzecz skarżącego kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem nr (...) z dnia (...) marca 2007 r. Wójt Gminy O. biorąc za podstawę art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.

O zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (DZ.U nr 28, poz. 169 z późn. zm.) dalej jako ustawa, w związku z zarządzeniem Wójta Gminy O. nr (...) z (...) marca 2005 r. w sprawie powołania zarządu spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty G. w O., nadał znowelizowany statut dla spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty G. w O. Wykonanie zarządzenia powierzył zarządowi spółki.

W uzasadnieniu zarządzenia Wójt podnosił, że zarządzeniem nr (...) Wójt Gminy O. powołał " przymusowy - zarząd spółki. Głównym zadaniem nowego zarządu spółki jest gospodarowanie gruntami wspólnoty g. do czasu aktualizacji listy uprawnionych do udziału we wspólnocie. Zdaniem Wójta do czasu zakończenia aktualizacji uprawnionych i wyłonienia spośród nich zarządu, to zarząd spółki powołany w trybie art. 25 ustawy musi działać na podstawie zaktualizowanego statutu, uwzględniającego fakt zarządu nad dwiema wspólnotami. Z tego też względu koniecznym stało się nadanie nowego statutu dla spółki.

W dniu 29 kwietnia 2007 r. S. G. wezwał organ do usunięcia naruszenia prawa - uchylenia przedmiotowego zarządzenia.

Pismem z dnia 10 maja 2007 r. Wójt Gminy O. uznał żądanie S. G. za bezzasadne, niepodzielając jego stanowiska co do bezprawności działań organu.

W dniu 16 maja 2007 r. S. G. wniósł skargę do sądu administracyjnego na zarządzenie Wójta Gminy O. nr (...) z dnia (...) marca 2007 r., wnosząc o uchylenie przedmiotowego zarządzenia.

W uzasadnieniu skargi podnosił, że wójt wydając zaskarżone zarządzenie uzurpował sobie kompetencje władzy ustawodawczej. Organ wydał zarządzenie w przedmiocie uchwalenia statutu wspólnoty, mimo że uchwalanie oraz zmiana statutu należy do zastrzeżonych kompetencji ogólnego zebrania udziałowców wspólnoty, a nie do kompetencji wójta. Mimo wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa, organ nie uchylił przedmiotowego zarządzenia i dlatego zdaniem skarżącego koniecznym stało się zaskarżenie przedmiotowego zarządzenia do sądu administracyjnego.

W odpowiedzi na skargę organ wnosił o jej odrzucenie z powodu braku legitymacji S. G. do wniesienia skargi. W przypadku merytorycznego rozpoznania skargi, organ wnosił o jej oddalenie.

Pismem procesowym z dnia 5 września 2007 r. wójt Gminy O. złożył wniosek o umorzenie postępowania, ponieważ zarządzeniem nr (...) z dnia (...) sierpnia 2007 r. uchylił zaskarżone zarządzenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - zwanej dalej p.p.s.a.

[DZ.U nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W niniejszej sprawie Wójt Gminy O. uwzględnił skargę S. G. i uchylił zaskarżone przez niego zarządzenie przed rozpoczęciem rozprawy.

Z tych też względów biorąc za podstawę art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 54 § 3 p.p.s.a. Sąd umorzył postępowanie w niniejszej sprawie.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 201 p.p.s.a.