Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 sierpnia 2007 r.
VIII SA/Wa 412/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Wroczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) kwietnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) kwietnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania.

Pismem z dnia 29 czerwca 2007 r., Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł pouczając, że czynności tej należy dokonać w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Odbiór pisma zawierającego wezwanie do wpisu skarżący pokwitował osobiście w dniu 4 lipca 2007 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach).

Należy stwierdzić, że dotychczas wpis nie został uiszczony.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowił, jak w sentencji.