Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1598051

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 grudnia 2011 r.
VIII SA/Wa 408/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Kramek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku H. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi H. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa (...) z dnia (...) lutego 2011 r. (...) w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w bazie ewidencji gruntów i budynków postanawia: - odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

W uzasadnieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy H. K. podał, że wspólnie z żoną utrzymuje się z emerytury w łącznej wysokości (...) zł. Wskazał na stałe miesięczne wydatki: leki - (...) zł, energia - (...) zł, woda - (...) zł, opał - (...) zł, spłata pożyczek zaciągniętych w banku i u osób prywatnych - (...) zł, dojazdy do lekarzy - (...) zł, wizyty u dentysty - (...) zł, odzież - (...) zł. Jako posiadany majątek wymienił dom - (...) m2 wraz z działką - (...) m2.

Uzasadnienie prawne

Mając na uwadze powyższe zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. - dalej p.p.s.a.), prawo pomocy w zakresie częściowym przysługuje osobie fizycznej gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Wskazać jednocześnie należy, że zasadą jest, iż strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie (art. 199 p.p.s.a.). Oznacza to, że każdy, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, obowiązany jest do ich uiszczenia (art. 211 p.p.s.a.). Celem instytucji prawa pomocy jest natomiast zapewnienie prawa do sądu i możliwości obrony swoich racji podmiotom, które znajdują się w sytuacji finansowej uniemożliwiającej poniesienie kosztów z tym związanych tj. osób ubogich, bezrobotnych czy samotnych. Jest to forma dofinansowania strony postępowania sądowego z budżetu państwa i przez to zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów postępowania powinno sprowadzać się do wypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w takim postępowaniu jest rzeczywiście obiektywnie niemożliwe. Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy należy również mieć na uwadze, że to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wyjaśnienia oraz udokumentowania sytuacji majątkowej, uzasadniającej przyznanie prawa pomocy, do Sądu natomiast należy ocena przytoczonych okoliczności.

W przedmiotowej sprawie jedyne koszty do jakich zobowiązanych jest skarżący to wpis od wniesionej skargi kasacyjnej ((...) zł), który w dniu (...) listopada 2011 r. skarżący uiścił. Zatem nie ma on obowiązku ponoszenia żadnych innych kosztów postępowania w przedmiotowej sprawie. Niezależnie od tego wniosek nie zasługuje na uwzględnienie bowiem przy stałym dochodzie dla dwuosobowego gospodarstwa domowego ((...) zł) skarżący w żaden sposób nie wykazał i nie udokumentował, by faktycznie ponosił stałe wydatki we wskazanych wysokościach na leki, wizyty u stomatologa, energię, czy też spłacał wymienione kredyty, które zresztą nie korzystają z pierwszeństwa przed obowiązkiem ponoszenia kosztów sądowych.

Biorąc zatem pod uwagę dochody skarżącego oraz brak możliwości ich zestawienia z wysokością kosztów postępowania wobec uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej uznano, że wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Z uwagi na powyższe na podstawie powołanych przepisów oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.