Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 marca 2008 r.
VIII SA/Wa 406/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Mazur.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 marca 2008 r. zażalenia W.T. na postanowienie z dnia 21 stycznia 2008 r. w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie ze skargi W.T. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w R. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne postanawia odrzucić zażalenie. Sygn. akt VIII SA/Wa 406/07 POSTANOWIENIE Dnia 7 marca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 marca 2008 r. zażalenia W.T. na postanowienie z dnia 21 stycznia 2008 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie ze skargi W.T. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w R. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 13 lutego 2008 r. (data prezentaty) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła kserokopia pisma W.T., w którym zawarte zostało zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dnia 21 stycznia 2008 r. w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku tegoż Sądu z dnia 12 grudnia 2007 r. (k. 125).

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 13 lutego 2008 r. skarżący został wezwany do uzupełniania braków formalnych zażalenia poprzez osobiste podpisanie zażalenia lub nadesłanie odpisu zażalenia osobiście podpisanego - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 15 lutego 2008 r. (k. 137).

W odpowiedzi na wezwanie pismem z dnia 22 lutego 2008 r. (data prezentaty) skarżący podał, iż skierowane do niego wezwanie nie jest zrozumiałe, zaś pouczenie jest w części błędne, gdyż z niezrozumiałych powodów nie zawarto w nim informacji o tym, iż sędzia ma prawo sporządzić osobiście skargę kasacyjną. Podał, iż praktyka ta była stosowana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Radomiu, który nadał bieg jego zażaleniu z dnia 5 sierpnia 2008 r. i stanowiska tego nie kwestionował Naczelny Sąd Administracyjny. Wskazał również, iż nie rozumie dlaczego zauważono rzekome uchybienia procesowe, które wymagają usunięcia. Wskazał również, iż art. 187 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. nie może być podstawą odrzucania zażalenia, którego nie wniósł i któremu nie nadał biegu procesowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 198 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej jako p.p.s.a.) do postępowania toczącego się na skutek zażalenia odpowiednie zastosowanie mają przepisy o skardze kasacyjnej. Natomiast zgodnie z art. 176 p.p.s.a., który na mocy powołanego przepisu znajduje odpowiednie zastosowanie w postępowaniu zażaleniowym, skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym. Wymogi ogólne dotyczące pism procesowych precyzuje art. 46 § 1 p.p.s.a., który wskazuje m.in. na obowiązek podpisania pisma przez stronę, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Zażalenie złożone przez skarżącego w niniejszej sprawie nie zostało przez niego własnoręcznie podpisane, w związku z czym został on wezwany do uzupełnienia braku formalnego tego pisma procesowego. Z akt sprawy wynika, iż do dnia dzisiejszego W. T. nie uczynił zadość wezwaniu Sądu.

Wyjaśnienie skarżącego zawarte w piśmie z dnia 22 lutego 2008 r., iż nie rozumie treści wezwania, nie może stanowić dla Sądu podstawy do zaniechania żądania dokonania tej czynności, bądź też przesłanki do udzielenia dalszych wyjaśnień i pouczeń, wykraczających poza zawarte w piśmie z dnia 13 lutego 2008 r.

W związku z powyższym w ocenie Sądu w niniejszej sprawie na mocy odesłania zawartego w art. 198 § 2 p.p.s.a. zastosowanie znajdzie art. 178 p.p.s.a, zgodnie z którym wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu, jak również z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Ponieważ skarżący pomimo wezwania Sądu nie uzupełnił braków formalnych zażalenia poprzez jego podpisanie, bądź nadesłanie własnoręcznie podsianego odpisu zażalenia w zakreślonym przez Sąd terminie, na mocy art. 178 w zw. z art. 198 § 2 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2008 r. (data prezentaty) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła kserokopia pisma W.T., w którym zawarte zostało zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dnia 21 stycznia 2008 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia wyroku tegoż Sądu z dnia 12 grudnia 2007 r. (k. 125).

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 13 lutego 2008 r. skarżący został wezwany do uzupełniania braków formalnych zażalenia poprzez osobiste podpisanie zażalenia lub nadesłanie odpisu zażalenia osobiście podpisanego - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 15 lutego 2008 r. (k. 137).

W odpowiedzi na wezwanie pismem z dnia 22 lutego 2008 r. (data prezentaty) skarżący podał, iż skierowane do niego wezwanie nie jest zrozumiałe, zaś pouczenie jest w części błędne, gdyż z niezrozumiałych powodów nie zawarto w nim informacji o tym, iż sędzia ma prawo sporządzić osobiście skargę kasacyjną. Podał, iż praktyka ta była stosowana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Radomiu, który nadał bieg jego zażaleniu z dnia 5 sierpnia 2008 r. i stanowiska tego nie kwestionował Naczelny Sąd Administracyjny. Wskazał również, iż nie rozumie dlaczego zauważono rzekome uchybienia procesowe, które wymagają usunięcia. Wskazał również, iż art. 187 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. nie może być podstawą odrzucania zażalenia, którego nie wniósł i któremu nie nadał biegu procesowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 198 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej jako p.p.s.a.) do postępowania toczącego się na skutek zażalenia odpowiednie zastosowanie mają przepisy o skardze kasacyjnej. Natomiast zgodnie z art. 176 p.p.s.a., który na mocy powołanego przepisu znajduje odpowiednie zastosowanie w postępowaniu zażaleniowym, skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym. Wymogi ogólne dotyczące pism procesowych precyzuje art. 46 § 1 p.p.s.a., który wskazuje m.in. na obowiązek podpisania pisma przez stronę, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Zażalenie złożone przez skarżącego w niniejszej sprawie nie zostało przez niego własnoręcznie podpisane, w związku z czym został on wezwany do uzupełnienia braku formalnego tego pisma procesowego. Z akt sprawy wynika, iż do dnia dzisiejszego W.T. nie uczynił zadość wezwaniu Sądu.

Wyjaśnienie skarżącego zawarte w piśmie z dnia 22 lutego 2008 r., iż nie rozumie treści wezwania, nie może stanowić dla Sądu podstawy do zaniechania żądania dokonania tej czynności, bądź też przesłanki do udzielenia dalszych wyjaśnień i pouczeń, wykraczających poza zawarte w piśmie z dnia 13 lutego 2008 r.

W związku z powyższym w ocenie Sądu w niniejszej sprawie na mocy odesłania zawartego w art. 198 § 2 p.p.s.a. zastosowanie znajdzie art. 178 p.p.s.a, zgodnie z którym wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu, jak również z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Ponieważ skarżący pomimo wezwania Sądu nie uzupełnił braków formalnych zażalenia poprzez jego podpisanie, bądź nadesłanie własnoręcznie podsianego odpisu zażalenia w zakreślonym przez Sąd terminie, na mocy art. 178 w zw. z art. 198 § 2 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.