Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 października 2008 r.
VIII SA/Wa 396/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Fularski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.K. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) czerwca 2008 r., nr (...) postanawia: zwrócić od Skarbu Państwa, ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz M.K. kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem zwrotu uiszczonego wpisu do skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 30 września 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę M.K. na wskazaną wyżej decyzje Wojewody (...) z uwagi na nieuiszczenie wpisu sądowego. Z akt sprawy wynika, iż przedmiotowy wpis od skargi został opłacony w dniu 29 września 2008 r.

Stosownie do treści art. 232 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej u.p.p.s.a.) sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu skargi - organowi, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, a także odpisu środka odwoławczego albo skargi o wznowienie postępowania innym stronom.

Wobec powyższego, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a u.p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.