Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 września 2008 r.
VIII SA/Wa 396/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Sławomir Fularski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.K. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) czerwca 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M.K. wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ze skargą na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Pismem z dnia 26 sierpnia 2008 r. Sąd zobowiązał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł, pouczając, że czynności należy dokonać w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z akt sprawy wynika, że skarżąca została prawidłowo wezwana do uiszczenia wpisu, a wezwanie skutecznie doręczono dorosłemu domownikowi w dniu 3 września 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach).

Dotychczas wpis nie został uiszczony. Wobec niewykonania przez skarżącą wezwania Sądu, skargę przez nią wniesioną należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.