Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 lipca 2007 r.
VIII SA/Wa 390/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Artur Kot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Transport - Spedycja "(...)" K. M., R. F. spółka jawna z siedzibą w J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) kwietnia 2007 r. znak (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za wrzesień, październik, listopad i grudzień 2002 r. postanawia:

1)

odrzucić skargę Transport - Spedycja "(...)" k.m., R. F. spółka jawna z siedzibą w J.,

2)

zwrócić od Skarbu Państwa, ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz Transport - Spedycja "(...)" K. M., R. F. spółka jawna z siedzibą w J. kwotę (...) ((...)) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej u.p.p.s.a.), Sąd odrzuca skargę, gdy strona skarżąca nie uzupełniła w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Pismami z dnia (...) czerwca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wezwał stronę skarżącą reprezentowaną przez pełnomocnika (radcę prawnego) do uiszczenia wpisu sądowego i złożenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej, w tym do udzielenia pełnomocnictwa (aktualny odpis z KRS) - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Z akt sprawy wynika, że odpis tego zarządzenia został prawidłowo doręczony pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu (...) czerwca 2007 r. Siedmiodniowy termin do usunięcia braków skargi upływał zatem z dniem (...) czerwca 2007 r.

Po sprawdzeniu w rejestrze dochodów budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzono, że strona skarżąca uiściła należny wpis od skargi w zakreślonym przez Sąd terminie. W dniu (...) czerwca 2007 r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym (...).06.2007 r.) pełnomocnik skarżącej nadesłał odpis z Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień (...) września 2005 r.

Pismem z dnia (...) czerwca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wezwał ponownie pełnomocnika strony skarżącej do nadesłania aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego - w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis tego zarządzenia został prawidłowo doręczony pełnomocnikowi strony skarżącej (...) czerwca 2007 r. Siedmiodniowy termin do usunięcia braków skargi upływał zatem z dniem (...) lipca 2007 r.

Z akt sprawy wynika, że pełnomocnik strony skarżącej nie uzupełnił braków formalnych skargi w zakreślonym przez Sąd terminie. Nie odpowiedział na wezwanie Sądu i nie nadesłał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Z tego też względu, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 u.p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w punkcie pierwszym sentencji postanowienia.

Na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) u.p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w punkcie drugim sentencji postanowienia.