Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2008 r.
VIII SA/Wa 39/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Fularski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) stycznia 2008 r. znak (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia warunków zabudowy postanawia:

1.

odrzucić skargę kasacyjną radcy prawnego M.Z. pełnomocnika Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2008 r.

2.

zwrócić od Skarbu Państwa, ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, na rzecz skarżącej kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 4 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie umorzył postępowanie sądowe.

Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczono pełnomocnikowi organu w dniu 9 lipca 2008 r.

W dniu 22 lipca 2008 r. organ złożył osobiście w biurze podawczym tut. Sądu skargę kasacyjną wraz z opłatą w kwocie 100 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a. pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej. Opłaty sądowe to wpis i opłata kancelaryjna (art. 212 § 1 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie radca prawny M.Z. wniosła skargę kasacyjną od postanowienia z dnia 4 czerwca 2008 r. wraz dowodem uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 100 zł.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł.

W niniejszej sprawie wpis sądowy od skargi jest wpisem stałym ustalonym na podstawie § 2 ust. 3 pkt 2 cytowanego rozporządzenia, wynoszącym 500 zł, zatem wpis od skargi kasacyjnej wynosi 250 zł.

W dokumentach księgowych Oddziału Finansowo-Budżetowego tut. Sądu widnieje jedynie wpłata w wysokości100 zł.

Nieuszczenie wpisu stałego od skargi kasacyjnej wniesionej przez adwokata lub radcę prawnego stanowi podstawę stanowi podstawę do jej odrzucenia - por. postanowienie NSA z dnia 19 lutego 2004 r., OSK 54/04 (niepubl.).

Podobnie, uiszczenie wpisu stałego przez adwokata lub radcę prawnego w wysokości mniejszej niż należna powoduje, że wniesiona przez niego skarga kasacyjna nie jest należycie opłacona, co obliguje sąd do jej odrzucenia bez wezwania do uiszczenia opłaty - post. NSA z dnia 8 grudnia 2004 r., OZ 701/04 (niepubl.). Tak też: J. Tarno - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warszawa 2006 r., str. 469.

Z tego też względu skarga kasacyjna podlega odrzuceniu na podstawie art. 221 i 178 p.p.s.a.

W przedmiocie zwrotu organowi całości uiszczonego przez nią wpisu od skargi kasacyjnej, Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a.