Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2009 r.
VIII SA/Wa 387/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Fularski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej S. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 listopada 2008 r. (sygn. akt. VIII SA/Wa 387/08) oddalającego skargę S. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) lipca 2008 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 13 listopada 2008 r. (sygn. akt. VIII SA/Wa 387/08) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę S. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) lipca 2008 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego.

Odpis orzeczenia został doręczony skarżącemu w dniu 9 grudnia 2008 r. Jednocześnie pouczono skarżącego, iż od zapadłego wyroku przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożona w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem za pośrednictwem tutejszego Sądu. Ponadto, skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. Niezachowanie tego wymogu spowoduje odrzucenie skargi kasacyjnej.

W dniu 12 grudnia 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie została złożona sporządzona osobiście przez skarżącego skarga kasacyjna od wyroku Sądu z dnia 13 listopada 2008 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuję:

W świetle przepisu art. 175 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., dalej jako p.p.s.a.), skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Skarżący - nie będąc adwokatem, ani radcą prawnym - wniósł sporządzoną przez siebie skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 listopada 2008 r., a zatem nie zastosował się do wymogu przymusu sporządzenia skargi kasacyjnej przez profesjonalnego pełnomocnika.

Zgodnie z art. 178 p.p.s.a., Sąd obowiązany jest odrzucić na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną niedopuszczalną z przyczyn określonych w tej ustawie. Do takich przyczyn należy m.in. sporządzenie skargi kasacyjnej wbrew dyspozycji art. 175 § 1 p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 178 w zw. z art. 175 § 1 p.p.s.a, orzekł jak w sentencji postanowienia.